Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas

Duomenų subjektas turi šias žemiau nurodytas teises, įtvirtintas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas):

1.    Teisė žinoti ir susipažinti su asmens duomenų tvarkymu ligonių kasose (teisė būti informuotam).

2.    Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis. Jūs, susipažinęs su ligonių kasų tvarkomais savo asmens duomenimis, turite teisę reikalauti, kad VLK nedelsdama ištaisytų netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis. Atsižvelgiant į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, Jūs turi teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys.

 • Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), kai tokių duomenų saugojimas pažeidžia asmens duomenų teises pagal Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisę, kuri taikoma duomenų valdytojui.

Tačiau teisėta toliau saugoti asmens duomenis, jei tai yra būtina siekiant įvykdyti teisinę prievolę arba atlikti užduotį, vykdomą dėl viešojo intereso, arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas sveikatos srityje, archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

3.    Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą. Ši teisė galioja, jei yra bent vienas iš nurodytų pagrindų:

 • Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas gali patikrinti šių duomenų tikslumą;
 • asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, o vietoj to prašote apriboti jų naudojimą;
 • ligonių kasoms nebereikia asmens duomenų jų tvarkymo tikslais, tačiau šių duomenų reikia siekiant Jums pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; arba
 • Jūs paprieštaravote duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar VLK teisėtos priežastys yra viršesnės už Jūsų turimas priežastis;
 • Jūsų prašymu apribojus asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šie duomenys turi būti saugomi tol, kol bus ištaisyti ar sunaikinti.

4.    Teisė perkelti duomenis. Duomenų subjektas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui. Duomenų valdytojas, kuriam asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių, kai:

 • duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu arba sutartimi;
 • duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

Ši teisė netaikoma, kai tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas. Nurodyta teisė negali daryti neigiamo poveikio kitų asmenų teisėms ir laisvėms.

5.    Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai šie duomenys yra tvarkomi Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio e arba f punktuose nustatytais atvejais.

6.    Teisė siekti, kad duomenys nebūtų automatizuotai vertinami ir profiliuojami.

Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, turi pateikti ligonių kasoms rašytinį prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis (pasirašytą elektroniniu kvalifikuotu parašu).

Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodytas: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktiniai duomenys ir informacija apie tai, kokią iš nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.

Pateikdamas prašymą, asmuo privalo patvirtinti savo tapatybę:

 • jei prašymas pateikiamas tiesiogiai atvykus – pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją;
 • jei prašymas pateikiamas paštu – pateikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinto asmens tapatybės dokumento kopiją;
 • jei prašymas įteikiamas per atstovą – pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą;
 • jei prašymas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis, jis turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Prašymą taip pat galima pateikti per E. pristatymo informacinę sistemą (jungiantis per e. valdžios vartus), kurioje bus patvirtinta Jūsų tapatybė.

Jeigu kyla pagrįstų abejonių dėl prašymą pateikusio fizinio asmens tapatybės, VLK ar TLK gali paprašyti pateikti papildomos informacijos, reikalingos duomenų subjekto tapatybei patvirtinti.

Prašymas išnagrinėjamas ir atsakymas asmeniui pateikiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 12 straipsnio 3 dalis) nuo prašymo gavimo dienos.

JŪSŲ TEISĖS NĖRA ABSOLIUČIOS ir gali būti ribojamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu siekiama užtikrinti:

a)    nacionalinį saugumą;
b)    gynybą;
c)    visuomenės saugumą;
d)    nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar patraukimą už jas baudžiamojon atsakomybėn arba baudžiamųjų sankcijų vykdymą, įskaitant apsaugą nuo grėsmių visuomenės saugumui ir jų prevenciją;
e)    kitus Lietuvos Respublikos svarbius tikslus, susijusius su bendrais viešaisiais interesais, visų pirma –  svarbiu ekonominiu ar finansiniu Lietuvos Respublikos interesu, įskaitant pinigų, biudžeto bei mokesčių klausimus, visuomenės sveikatą ir socialinę apsaugą;
f)     teismų nepriklausomumo ir teismo proceso apsaugą;
g)    reglamentuojamųjų profesijų etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ir patraukimą baudžiamojon atsakomybėn už juos;
h)    stebėsenos, tikrinimo ar reguliavimo funkciją, kuri (net jeigu tik kartais) yra susijusi su viešosios valdžios funkcijų vykdymu a, e ir g punktuose nurodytais atvejais;
i)     Jūsų apsaugą arba kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą;
j)     civilinių ieškinių vykdymo užtikrinimą.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TEISES LIETUVOJE PADEDA UŽTIKRINTI IR GINTI:
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI) – prižiūri ir kontroliuoja, kad asmens duomenis profesiniais tikslais tinkamai naudotų įvairios organizacijos, pavyzdžiui, įmonės, valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos ar profesine veikla besiverčiantys fiziniai asmenys, pvz., advokatai, antstoliai, notarai ir kt.

Žurnalistų etikos inspektorius – prižiūri, kad asmens duomenys visuomenės informavimo tikslais būtų tinkamai tvarkomi visuomenės informavimo priemonėse, pvz., spaudoje, žiniasklaidos portaluose, socialiniuose tinkluose ir kitose interneto svetainėse.

Teismai – sprendžia teisėtumo klausimus dėl asmeniniais tikslais tvarkomų asmens duomenų, formuoja asmens duomenų apsaugos srities teisinę praktiką.

Atnaujinimo data: 2024-02-02