Teisės aktų ir jų projektų antikorupcinis vertinimas

Siekdami teisinio reguliavimo skaidrumo ir stengdamiesi užkirsti kelią galimybei pasinaudoti teisės aktų spragomis atliekame Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos rengiamų teisės aktų ir (ar) jų projektų antikorupcinį vertinimą. 

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas – esamo ir (ar) numatomo teisinio reguliavimo vertinimas antikorupciniu požiūriu ir teisinio reguliavimo trūkumų, galinčių sudaryti prielaidas korupcijai, nustatymas.

Vertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio nuostatomis, teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktų ir teisės aktų projektų vertinimo antikorupciniu požiūriu tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1K-330 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktų ir teisės aktų projektų vertinimo antikorupciniu požiūriu tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Atnaujinimo data: 2023-11-21