Pranešėjų apsauga

Vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją apie Valstybinėje ligonių kasoje ar teritorinėse ligonių kasose (toliau – ligonių kasos) galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinius nusižengimus, tarnybinius nusižengimus ar darbo pareigų pažeidimus, taip pat šiurkščius privalomų profesinės etikos normų pažeidimus, susijusius su Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nurodytomis sritimis, mėginimą nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitas grėsmę viešajam interesui keliančius arba jį pažeidžiančius teisės pažeidimus gali pateikti asmenys, kurie informaciją apie pažeidimą sužinojo iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių santykių su ligonių kasomis (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu.

Pranešimus pateikusiems asmenims gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo į kompetentingą instituciją kreipiasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintos arba laisvos formos pranešimu, jame nurodydamas, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu.

2021 m., 2022 m., 2023 m.  Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos, informacijos apie ligonių kasose galbūt rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas, administracinius nusižengimus, tarnybinius nusižengimus ar darbo pareigų pažeidimus, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimus, susijusius su Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nurodytomis sritimis, mėginimus nuslėpti minėtus pažeidimus ar kitas grėsmę viešajam interesui keliančius arba jį pažeidžiančius teisės pažeidimus, negauta.

Atnaujinimo data: 2024-01-25