LT Finansuoja Europos Sąjunga_NGEU_POS.jpgnaujos kartos Lietuva.png

Projekto vykdymo laikas

Nuo 2022 m. balandžio mėn. iki 2025 m. gruodžio mėn.

Bendra projekto vertė

4 599 761,76 Eur

Projekto tikslas

Šiuo projektu siekiama sukurti vienodą asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąnaudų apskaitos sistemą VLIVAS. Šis projektas įgyvendinamas Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje (toliau – RVUL). Sukurta informacinė sistema sudarys galimybę automatizuoti ir unifikuoti kokybiškų duomenų kaupimą vienoje platformoje.

Projekto uždaviniai

 • Sukurti informacinės sistemos VLIVAS techninę specifikaciją. 
 • Sukurti VLIVAS.
 • Įdiegti VLIVAS RVUL. 

Pagal projektą vykdoma veikla

VLIVAS kūrimo ir diegimo darbai apima:

 • techninės specifikacijos parengimą;
 • programinės įrangos kūrimą ir pritaikymą pasirinktoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje – RVUL;
 • informacinės sistemos kūrimo darbų techninę priežiūrą;
 • reikiamų licencijų VLIVAS programinės įrangos veikimui užtikrinti įsigijimą;
 • darbo priemonių RVUL specialistams pritaikymą (kaštų centrų lygmeniu).

Laukiami rezultatai

Įgyvendinus projektą ir atlikus VLIVAS kūrimo ir diegimo darbus, bus galima:

 • gauti unifikuotus (visų pacientų), geros kokybės RVUL sąnaudų duomenis, tinkamus kainoms skaičiuoti, analizei atlikti ir kt.;
 • kaupti reikiamo detalumo RVUL sąnaudų apskaitos duomenis; 
 • teikti RVUL sąnaudų apskaitos duomenis Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) valdomai Detalios pacientų lygio sąnaudų apskaitos informacinei sistemai.

Projekto plakatas (PDF)

Projektas bus naudingas visoms tikslinėms grupėms:

 • RVUL darbuotojams (gydytojams, slaugytojams ir kitiems darbuotojams);
 • VLK specialistams.

Kontaktinis asmuo

Simonas Chadauskas, VLK Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. +370 5 248 7627, [email protected]
 

 

naujos kartos Lietuva.png

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos su Valstybės duomenų agentūra (projekto partneris) įgyvendina Projektą pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ skirtomis 2021‒2027 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų ir (arba) Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (toliau – EGADP)  ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto vykdymo laikas

2023–04 mėn. – 2025–06 mėn.

Bendra projekto vertė

408 253,79 Eur

Projekto tikslas

Šiuo projektu siekiama sukurti kompleksinį sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimo įrankį ir pacientų grįžtamojo ryšio vertinimo įrankį, kuris sudarytų galimybę vartotojui draugiškoje aplinkoje analizuoti gydymo įstaigų veiklos rezultatų ir kokybės matavimo rodiklių reikšmes, lyginti rezultatus tarp atskirų subjektų, turėti galimybę suinteresuotoms grupėms (politikos formuotojams, gydymo įstaigoms, pacientams, gydymo įstaigų steigėjams ir kt.) prieiti prie analitinių duomenų. Panaudojant informacines technologijas atvaizduoti pasirinktų ASPĮ pacientų grįžtamojo ryšio (įskaitant pacientų pasitenkinimą) apie suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas vertinimo rezultatus. Stiprinti su IT sistema dirbsiančių darbuotojų kompetencijas.

Projekto uždaviniai

 • Sukurti informacinių technologijų (toliau – IT) įrankį, kuris sudarytų galimybę vartotojui draugiškoje aplinkoje analizuoti gydymo įstaigų veiklos rezultatų ir kokybės matavimo rodiklių reikšmes, lyginti rezultatus tarp atskirų subjektų, turėti galimybę suinteresuotoms grupės (politikos formuotojams, gydymo įstaigoms; pacientams, gydymo įstaigų steigėjams ir kt.) prieiti prie analitinių duomenų;
 • Panaudojant informacines technologijas atvaizduoti pasirinktų ASPĮ pacientų grįžtamojo ryšio (įskaitant pacientų pasitenkinimą) apie suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas vertinimo rezultatus;
 • Su IT sistema dirbsiančių darbuotojų mokymai ir kompetencijų stiprinimas. 

Projekto veiklos

 • Vieningos platformos, užtikrinančios centralizuotą LNSS duomenų surinkimą, tvarkymą ir rodiklių apskaičiavimą, sukūrimas
 • Integracijų su kitomis IS, kaupiančiomis ir saugančiomis LNSS rodiklių apskaičiavimui būtinus duomenis, sukūrimas
 • Išorinio portalo, skirto duomenų importavimui ar suvedimui sukūrimas
 • LNSS rodiklių duomenų analizės IT priemonių parengimas
 • Specialistų mokymai
 • Išorinio portalo, skirto atveriamų duomenų analizei, sukūrimas

Laukiami rezultatai

Įgyvendinus Projektą, bus vykdomas automatizuotas LNSS rodiklių reikšmių surinkimas; bus atvaizduojami pacientų grįžtamojo ryšio (įskaitant pacientų pasitenkinimą) apie suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas vertinimo pasirinktose ASPĮ rezultatai; atsiras galimybės automatizuotai įvairiais pjūviais analizuoti LNSS rodiklius; LNSS rodikliai bus atveriami ASPĮ ir visuomenei; bus galimas duomenimis paremtų sprendimų priėmimas.

Projekto plakatas (PDF)

Projekto naudą patirs visos Projekto tikslinės grupės:

 • SAM;
 • Susiję viešojo administravimo subjektai;
 • Sveikatos priežiūros specialistai;
 • ASPĮ;
 • Akademinė bendruomenė;
 • Pacientai.

Kontaktai

Vaida Morkvėnienė, projekto vadovas, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, tel. +370 5 248 7620, [email protected]

 

Projektas finansuojamas iš Eu­ropos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas (toliau – IVPK) kartu su partneriais įgyvendina projektą „Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (VIISP) portalo patogumo vartotojams, platformos duomenų mainų įrankių vystymas, bendro naudojimo paslaugų sukūrimas“ finansuojamą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos projekto 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-529 priemonė „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“.

Projekto tikslas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-529 priemonės „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“ tikslo „didinti pažangių elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumą gyventojams ir verslui“ įgyvendinimo.

Kuriant ar vystant elektronines paslaugas, labai svarbu efektyviau išnaudoti esamus informacinius ir organizacinius resursus. Siekiant, kad VIISP portalas būtų pozicionuojamas kaip vieno langelio principu veikiantis Elektroninių valdžios vartų portalas, tikslinga parengti priemones ir centralizuotus informacinių technologijų sprendimus, skirtus gyventojams, verslui ir valstybės institucijoms.

Projekto uždaviniai:

1. Sukurti/modernizuoti VIISP funkcionalumus, įgalinančius pažangių elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų teikimą, didinančius duomenų mainų  efektyvumą;

2. VIISP portale sukurti naujas sudėtines elektronines paslaugas gyventojams/verslui bei bendrojo naudojimo paslaugas institucijoms.

Projekto tikslinės grupės:

1. Institucijos teikiančios elektronines paslaugas;

2. El. paslaugų gavėjai gaunantys elektronines paslaugas ir konsultacijas.

Projekto vertė - 2 870 769,41 Eur

Projekto vykdytojas – Informacinės visuomenės plėtros komitetas

Paveikslėlis1.jpg

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projektas Nr. 02.3.1-CPVA-V-525-25-0002 „Išankstinės pacientų registracijos informacinės sistemos vystymas“ 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija kartu su partneriais valstybės įmone Registrų centru ir Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos įgyvendina  projektą Nr. 02.3.1-CPVA-V-525-25-0002 „Išankstinės pacientų registracijos informacinės sistemos vystymas“.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-525 priemonę „Elektroninės sveikatos paslaugos“.

Projekto tikslas – efektyvinti apsilankymo pas sveikatos priežiūros specialistus procesus, padarant išankstinę registraciją patogesnę pacientui ir sudarant sąlygas aktyviai sistemos stebėsenai.

Įgyvendinus projektą:

-  bus patobulinta pacientų atvykimo kontrolė ir kiti eilių valdymo funkcionalumai, sumažės užsiregistravusių, tačiau neatvykusių pacientų kiekis bei dėl vėlyvo atšaukimo nepanaudotų laikų kiekis. Dėl to sutrumpės vidutinis sveikatos priežiūros paslaugų laukimo laikas bei sumažės paslaugų laukiančių pacientų eilės, daugiau pacientų gaus paslaugas laiku;

- Išankstinė pacientų registracijos informacinė sistema (toliau - IPR IS) taps patogesnė bei lengviau naudojama pacientams. Atnaujinus IPR IS pacientų portalą, taip pat praplėtus eSveikatos mobiliąją programėlę, išaugs IPR IS naudojamumas bei sutrumpės registracijos pas gydytoją laikas;

- papildomai sukurti bei patobulinti esami vizitų laikų generavimo funkcionalumai padės sutaupyti sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – SPĮ) darbuotojų laiką ir padidins jų darbo našumą;

-  pasitenkinimo suteikta paslauga vertinimo funkcionalumo sukūrimas bei naujai sukurti analitikos įrankiai leis SPĮ darbuotojams bei sveikatos apsaugos sektorių prižiūrinčių institucijų specialistams stebėti ir vertinti situaciją paslaugų teikime, numatyti reikalingus patobulinimus SPĮ veiklos procesuose, siekiant padidinti pacientų pasitenkinimą sveikatos apsauga šalyje.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2020 m. rugsėjo 29 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.
 
Projekto vertė 966 445,14 Eur.

Atnaujinimo data: 2024-04-17