naujos kartos Lietuva.png

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos su Valstybės duomenų agentūra (projekto partneris) įgyvendina Projektą pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ skirtomis 2021‒2027 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų ir (arba) Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (toliau – EGADP)  ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto vykdymo laikas

2023–04 mėn. – 2025–06 mėn.

Bendra projekto vertė

408 253,79 Eur

Projekto tikslas

Šiuo projektu siekiama sukurti kompleksinį sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimo įrankį ir pacientų grįžtamojo ryšio vertinimo įrankį, kuris sudarytų galimybę vartotojui draugiškoje aplinkoje analizuoti gydymo įstaigų veiklos rezultatų ir kokybės matavimo rodiklių reikšmes, lyginti rezultatus tarp atskirų subjektų, turėti galimybę suinteresuotoms grupėms (politikos formuotojams, gydymo įstaigoms, pacientams, gydymo įstaigų steigėjams ir kt.) prieiti prie analitinių duomenų. Panaudojant informacines technologijas atvaizduoti pasirinktų ASPĮ pacientų grįžtamojo ryšio (įskaitant pacientų pasitenkinimą) apie suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas vertinimo rezultatus. Stiprinti su IT sistema dirbsiančių darbuotojų kompetencijas.

Projekto uždaviniai

 • Sukurti informacinių technologijų (toliau – IT) įrankį, kuris sudarytų galimybę vartotojui draugiškoje aplinkoje analizuoti gydymo įstaigų veiklos rezultatų ir kokybės matavimo rodiklių reikšmes, lyginti rezultatus tarp atskirų subjektų, turėti galimybę suinteresuotoms grupės (politikos formuotojams, gydymo įstaigoms; pacientams, gydymo įstaigų steigėjams ir kt.) prieiti prie analitinių duomenų;
 • Panaudojant informacines technologijas atvaizduoti pasirinktų ASPĮ pacientų grįžtamojo ryšio (įskaitant pacientų pasitenkinimą) apie suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas vertinimo rezultatus;
 • Su IT sistema dirbsiančių darbuotojų mokymai ir kompetencijų stiprinimas. 

Projekto veiklos

 • Vieningos platformos, užtikrinančios centralizuotą LNSS duomenų surinkimą, tvarkymą ir rodiklių apskaičiavimą, sukūrimas
 • Integracijų su kitomis IS, kaupiančiomis ir saugančiomis LNSS rodiklių apskaičiavimui būtinus duomenis, sukūrimas
 • Išorinio portalo, skirto duomenų importavimui ar suvedimui sukūrimas
 • LNSS rodiklių duomenų analizės IT priemonių parengimas
 • Specialistų mokymai
 • Išorinio portalo, skirto atveriamų duomenų analizei, sukūrimas

Laukiami rezultatai

Įgyvendinus Projektą, bus vykdomas automatizuotas LNSS rodiklių reikšmių surinkimas; bus atvaizduojami pacientų grįžtamojo ryšio (įskaitant pacientų pasitenkinimą) apie suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas vertinimo pasirinktose ASPĮ rezultatai; atsiras galimybės automatizuotai įvairiais pjūviais analizuoti LNSS rodiklius; LNSS rodikliai bus atveriami ASPĮ ir visuomenei; bus galimas duomenimis paremtų sprendimų priėmimas.

Projekto plakatas (PDF)

Projekto naudą patirs visos Projekto tikslinės grupės:

 • SAM;
 • Susiję viešojo administravimo subjektai;
 • Sveikatos priežiūros specialistai;
 • ASPĮ;
 • Akademinė bendruomenė;
 • Pacientai.

Kontaktai

Vaida Morkvėnienė, projekto vadovas, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, tel. +370 5 248 7620, [email protected]

 

Projektas finansuojamas iš Eu­ropos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas (toliau – IVPK) kartu su partneriais įgyvendina projektą „Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (VIISP) portalo patogumo vartotojams, platformos duomenų mainų įrankių vystymas, bendro naudojimo paslaugų sukūrimas“ finansuojamą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos projekto 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-529 priemonė „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“.

Projekto tikslas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-529 priemonės „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“ tikslo „didinti pažangių elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumą gyventojams ir verslui“ įgyvendinimo.

Kuriant ar vystant elektronines paslaugas, labai svarbu efektyviau išnaudoti esamus informacinius ir organizacinius resursus. Siekiant, kad VIISP portalas būtų pozicionuojamas kaip vieno langelio principu veikiantis Elektroninių valdžios vartų portalas, tikslinga parengti priemones ir centralizuotus informacinių technologijų sprendimus, skirtus gyventojams, verslui ir valstybės institucijoms.

Projekto uždaviniai:

1. Sukurti/modernizuoti VIISP funkcionalumus, įgalinančius pažangių elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų teikimą, didinančius duomenų mainų  efektyvumą;

2. VIISP portale sukurti naujas sudėtines elektronines paslaugas gyventojams/verslui bei bendrojo naudojimo paslaugas institucijoms.

Projekto tikslinės grupės:

1. Institucijos teikiančios elektronines paslaugas;

2. El. paslaugų gavėjai gaunantys elektronines paslaugas ir konsultacijas.

Projekto vertė - 2 870 769,41 Eur

Projekto vykdytojas – Informacinės visuomenės plėtros komitetas

Atnaujinimo data: 2024-01-22