>

Dienos chirurgijos paslauga – planinė asmens sveikatos priežiūros paslauga, suteikiama paciento atvykimo į ASPĮ dieną, t. y. pacientui atvykus į ASPĮ jam atliekama gydomoji ir (ar) diagnostinė intervencinė procedūra ir kai po atliktos procedūros pacientas atgauna sąmonę, apsauginius refleksus ir stabilizuojasi jo organizmo gyvybinės funkcijos, jis tą pačią dieną išrašomas iš ASPĮ.

Dienos chirurgijos paslaugos teikiamos ASPĮ turinčioje teisę verstis atitinkama ambulatorine specializuota asmens sveikatos priežiūros veikla pagal įsakymo Nr. V-668 „Dėl dienos chirurgijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-668) nurodytų gydytojų profesinę kvalifikaciją ir turinčioje licenciją teikti dienos chirurgijos I–IV ir (ar) V paslaugų grupių paslaugas; turinčioje licenciją teikti anestezijos paslaugas; turinčioje sutartį dėl pacientų perkėlimo, esant indikacijų, su kita ASPĮ, turinčia licenciją teikti ne žemesnio nei reanimacijos ir intensyviosios terapijos antrinio lygio paslaugas arba licenciją teikti intensyviosios terapijos paslaugas, esančia tinkamu atstumu, kad paciento transportavimo iki jos laikas nuo sprendimo priėmimo būtų ne ilgesnis kaip 60 minučių (toliau – tinkamas atstumas).

Jeigu pacientas dėl sveikatos būklės po atliktos procedūros gali būti išrašomas iš ASPĮ  tą pačią dieną, tačiau  pageidauja likti ASPĮ ilgesnį laiką, jam gali būti suteikiama mokama apgyvendinimo (nakvojimo) paslauga.

Dienos chirurgijos paslaugos yra planinės paslaugos ir teikiamos tik turint gydytojo, kurio profesinė kvalifikacija nurodyta Įsakyme Nr. V-668, arba kitos profesinės kvalifikacijos gydytojo, turinčio gydytojo, kurio profesinė kvalifikacija nurodyta Įsakyme Nr. V-668, išvadą dėl tokios paslaugos suteikimo pacientui reikalingumo, siuntimą. Siuntime pateikiami ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki dienos chirurgijos paslaugos teikimo atliktų toliau išvardytų tyrimų rezultatai: bendrojo kraujo tyrimo; kalio tyrimo; kraujo krešėjimo tyrimo; gliukozės kiekio kraujyje tyrimo, esant poreikiui; elektrokardiogramos; kitų gydytojo nuožiūra atliktų tyrimų rezultatai; preliminari paciento fizinės būklės klasė pagal Amerikos anesteziologų draugijos (toliau – ASA) fizinės būklės klasifikaciją (Dienos chirurgijos paslaugos teikiamos tik pacientams, priskiriamiems I–III ASA fizinės būklės klasėms).

Gydytojui, teikiančiam dienos chirurgijos paslaugą, ir (arba) gydytojui anesteziologui reanimatologui nustačius, jog dėl sveikatos būklės pacientui ši paslauga negali būti suteikta, paslauga neteikiama. Pacientas yra informuojamas apie sveikatos būklę ir apie tai pažymima Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS) asmens medicinos dokumentuose, nurodant priežastis, dėl kurių pacientui dienos chirurgijos paslauga nebuvo suteikta, pateikiant rekomendacijas pacientą siuntusiai ASPĮ.

Dienos chirurgija Lietuvoje, kaip ir kitose Europos šalyse, populiarėja dėl kelių priežasčių: naudojant šiuolaikines technologijas (pvz. laparoskopiją), gerokai sutrumpėja paciento gydymosi trukmė, sumažėja hospitalinių infekcijų rizika. Kartu pacientas neatitraukiamas nuo jam įprastos socialinės aplinkos ir gali tęsti gydymą namų aplinkoje.

Suvestinė redakcija nuo 2022-11-29 iki 2023-12-31 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. V-668 „Dėl dienos chirurgijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis reikalavimų aprašo patvirtinimo“

Atnaujinimo data: 2024-01-11