BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Metinės veiklos užduotys

Šioje dalyje pateikiamos Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) ir teritorinių ligonių kasų (TLK) – Vilniaus TLK, Kauno TLK, Klaipėdos TLK, Šiaulių TLK, Panevėžio TLK – vadovybės bei valstybės tarnautojų einamųjų metų veiklos užduotys.

Pareigos

Vardas, pavardė

2021 metų veiklos užduotys

Direktorius Gintaras Kacevičius

1. Pasirengti stacionarinių aktyviojo gydymo paslaugų apmokėjimo susiejimui su paslaugų kokybe nuo 2022 m.

2. Restruktūrizuoti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (PAASP) apmokėjimą.

3. Diegti objektyviomis sąnaudomis grįstą sveikatos priežiūros finansavimo modelį.

4. Pateikti projektą Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimų, kurių paketu būtų sprendžiamos susikaupusios privalomojo sveikatos draudimo problemos.

Direktoriaus pavaduotoja Tatjana Golubajeva

1. Mažinti mažiau efektyvias aktyvaus gydymo stacionarines paslaugas, jas keičiant efektyvesnėmis ambulatorinėmis ir dienos paslaugomis.

2. Tobulinti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (PAASP) apmokėjimą, siekiant optimizuoti santykį tarp mokėjimo už prirašytų gyventojų aptarnavimą, PAASP paslaugas, už kurias mokamas skatinamasis priedas, gerus darbo rezultatus bei papildomus finansinius priedus.

3. Pasirengti stacionarinių aktyviojo gydymo paslaugų apmokėjimo susiejimui su paslaugų kokybe ir efektyvumu nuo 2022 m.

4. Tobulinti sutarčių dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo planavimą ir sudarymą.

Direktoriaus pavaduotoja

Neringa Norkūnaitė-Sasnauskienė

1. Tobulinti teritorinių ligonių kasų sudaromų sutarčių su vaistinėmis procesą ir mažinti vaistinėms administracinę naštą.

2. Didinti medicinos priemonių (prietaisų) prieinamumą apdraustiesiems įgyvendinant tokį jų įsigijimo išlaidų kompensavimo modelį, kai šios priemonės įsigyjamos per ūkio subjektus.

3. Tobulinti kompensuojamųjų vaistų kainodarą, diegiant daugiau priemonių, leisiančių mažinti kainas, o sutaupytas lėšas skiriant naujų ar jau kompensuojamų vaistų prieinamumui gerinti.

4. Griežtinti ortopedijos įmonių kontrolę.

5. Mažinti sergamumą nuo infekcinių ir užkrečiamų ligų, kompensuojant didesnį vakcinų kiekį.

Ekonomikos departamento direktorė

Simona Adamkevičiūtė

1. Koordinuoti Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) kaip viešojo juridinio asmens veiklos rizikų vertinimo atlikimą, būtiną VLK vidaus kontrolės politikos projektui parengti.

2. Siekiant, kad gydymo įstaigų teikiami duomenys asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kompensuojamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis, bazinei kainai apskaičiuoti būtų teisingi ir palyginami, pagal VLK kompetenciją koordinuoti veiksmus, kad gydymo įstaigos sąnaudas teisingai priskirtų pagrindinei ir kitoms veikloms.

3. Siekiant gauti išsamesnius, tikslesnius duomenis ir sumažinti asmens sveikatos priežiūros įstaigoms tenkančią administracinę naštą, pagal VLK kompetenciją koordinuoti veiksmus, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pradėtų automatiniu būdu teikti VLK duomenis apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų, sudariusių sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis, darbuotojams priskaičiuotą darbo užmokestį. Gaunant šiuos duomenis, koordinuoti metodologijos projekto parengimą, kuriuo remiantis būtų apskaičiuojami darbuotojų vidutiniai darbo užmokesčiai.

Informacinių technologijų departamento direktorius

Aurimas Baliukevičius

1. DANAVIP sistemos įveiklinimas.

2. Informacinių technologijų incidentų valdymo proceso realizavimas naujoje sistemoje.

3. Naujos informacinės sistemos SVEIDRA diegimo užbaigimas.

4. Pilnai centralizuotas registro skyriuje elektroninis gyventojų aptarnavimas.

5. Informacinių technologijų vidaus procesų efektyvinimas.

Teisės skyriaus vedėjas

Tomas Ragauskas

1. Koordinuoti LR Sveikatos draudimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų projektų parengimą bei derinimą.

2. Koordinuoti reikiamų teisės aktų projektų parengimą pateiktiems pasiūlymams realizuoti dėl VLK ir TLK veiklos tobulinimo, atliekamų funkcijų perskirstymo, kuriuos galima atlikti nekeičiant šiuo metu galiojančio Sveikatos draudimo įstatymo nuostatų.

3. Iki 2021-07-01 atlikti TLK vykdomų viešųjų pirkimų analizę ir pateikti siūlymus dėl viešųjų pirkimų centralizavimo nuo 2022-01-01.

4. Pateikti siūlymus dėl VLK veiklos procesų tobulinimo.

Tarptautinių reikalų skyriaus vedėja

Lina Noreikienė

1. Mažinti administracinę naštą automatizuojant Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo procesą: 1. pakeisti LR sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 15 d. įsakymą Nr. V-957 „Dėl tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 2. įdiegus naują funkcionalumą EDMIS atsisakyti TLK ir VLK žurnalų pildymo, kasmetinių ataskaitų pildymo.

2. Koordinuoti ir dalyvauti Europos socialinės apsaugos duomenų mainų informacinės sistemos (EDMIS) tobulinimo veiklose, iš veiklos pusės užtikrinant EDMIS plėtros vykdytojų, diegiančių naujus VLK ir TLK duomenų mainų scenarijus, konsultavimą veiklos klausimais, reikiamų teisės aktų projektų parengimą, sklandų naujai įdiegtų funkcionalumų testavimą.

3. Pagal EBPO, kitų duomenų bazių duomenis atlikti vėliausiai viešai prieinamų tarptautinių sveikatos sistemos rodiklių apžvalgą.

4. Koordinuoti VLK finansinių įsipareigojimų, susijusių su socialinės apsaugos sistemas koordinuojančių reglamentų nuostatų įgyvendinimu, savalaikį vykdymą.

5. Koordinuoti VLK veiklą susijusią Europos Komisijos, Pasaulinės sveikatos organizacijos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos bei Draudimo fondų asociacijos (AIM) bendradarbiavimu: organizuoti oficialių delegacijų vizitus, atsakymų į pateiktus klausimynus, medžiagos susitikimas parengimą VLK kompetencijos srityje.

Dokumentų valdymo skyriaus vedėja

Kristina Petronytė

1. Organizuoti VLK archyve saugomų dokumentų vertės ekspertizę ir naikinimą su pasibaigusiais saugojimo terminais.

2. Informacinių sistemų plėtros skyriui pradėjus įgyvendinti Dokumentų valdymo sistemos (toliau – DVS) migravimo į naujesnę Sharepoint versiją projektą, organizuoti DVS funkcionalumo testavimo procesą ligonių kasose.

3. Užtikrinti nuolat saugomų elektroninių dokumentų, sudarytų 2016-2017 m., perdavimą Lietuvos valstybės naujajam archyvui.

4. Įvertinti galimybę įgyvendinti DVS funkcionalumo patobulinimus, pateiktus Vidaus audito ataskaitoje Nr. 1VA-11.

Paslaugų ekspertizės ir kontrolės skyriaus vedėja

Daiva Berūkštienė

1. Užtikrinti ligonių kasų atliekamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros koordinavimą ir tobulinimą.

2. Organizuoti ir kontroliuoti norminių aktų, kuriais pagal PSDF biudžeto galimybes būtų tobulinama šeimos gydytojų ir specialistų, teikiančių pirminės sveikatos priežiūros paslaugas, paslaugų apmokėjimo sistemą parengimą ir suderinimą iki numatytų terminų.

3. Užtikrinti 2020 m. suteiktų stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų analizės atlikimą, siekiant nustatyti ekonomiškai efektyvių paslaugų plėtros galimybes ir siūlymų pateikimą tiesioginiam vadovui.

Paslaugų stebėsenos skyriaus vedėja

Vilma Uždavinienė

1. Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) stacionare teikiamų klinikinio kodavimo duomenų stebėseną IS Sveidra SPAP, stebėsenos metodų tobulinimą, klinikinių kodavimo duomenų automatinio tikrinimo taisyklių sukūrimą.

2. Užtikrinti stacionarines paslaugas teikiančių ASPĮ kokybės ir efektyvumo (gerų darbo rezultatų) rodiklių sąrašo rengimą, nustatyti šių rodiklių reikšmes bei užtikrinti mokėjimo pagal šiuos rodiklius metodikos parengimą.

3. Užtikrinti stacionarinių paslaugų vartojimo rodiklių skaičiavimo metodikos (dėl naujų paslaugų teikėjų) rengimą.

4. Užtikrinti ambulatorinių paslaugų duomenų tikrinimo taisyklių sukūrimą.

5. Užtikrinti 2020 m. asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės ir veiklos efektyvumo vertinimo rodiklių duomenų suvestinės, 2020 m. asmens sveikatos priežiūros įstaigų klinikinio kodavimo stebėsenos rezultatų vertinimo ataskaitos rengimą.

Sutarčių skyriaus vedėja

Violeta Tylienė

1. Atlikti 2021 metų sutarčių dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų pasirašymo analizę, įvertinti 2021 metų sutarčių planavimo ir pasirašymo procesą bei, esant poreikiui, pateikti teisės aktų pakeitimus dėl galimo sutarčių planavimo ir pasirašymo proceso tobulinimo.

2. Atlikti 2021 m. brangiųjų tyrimų ir procedūrų sutartinių sumų planavimą VLK mastu ir įgyvendinti 2021 m. ataskaitinio laikotarpio brangiųjų tyrimų ir procedūrų apmokėjimo koeficientų skaičiavimą VLK mastu.

3. Bendradarbiaujant su Informacinių technologijų departamentu, atlikti analizę dėl sutarčių dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų valdymo skaitmenizavimo galimybių, aprašyti sutarčių valdymo procesų skaitmenizavimo tobulinimo poreikius.

Apskaitos skyriaus vedėja

Regina Andriuškienė

1. Atsižvelgiant į nuo 2022 m. įsigaliosiančią Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo redakciją, parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 589 "Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo projektą.

2. Parengti Veiksmų planą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019-12-11 nutarimu Nr. 1252 patvirtintą viešojo sektoriaus subjektų pasirengimo perėjimui prie bendros viešojo sektoriaus finansų valdymo informacinės sistemos ir perėjimo veiksmų planą.

3. Parengti siūlymą dėl galimos sąsajos tarp Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos (FVAIS) ir IS SVEIDRA tobulinimo, pagal Apskaitos skyriaus kompetenciją.

Kainų skyriaus vedėja

Violeta Kutraitė

1. Vykdant Valstybės kontrolės rekomendacijas, parengti sveikatos apsaugos ministro 2011-08-12 įsakymo Nr. V-786 ,,Dėl aktyviojo gydymo paslaugų teikimo sąnaudų, apmokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, priskyrimo sąnaudų grupėms pagal giminingų diagnozių grupių metodą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą, išaiškinant gydymo įstaigoms kaip priskiriamos sąnaudos pagrindinei veiklai ir kitai veiklai bei finansinės ir investicinės veiklos sąnaudoms.

2. Vykdant Valstybės kontrolės rekomendacijas, užtikrinti, kad teritorinės ligonių kasos atliktų aptarnaujamos veiklos zonos asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) sąnaudų, įtrauktų į Sąnaudų apskaitos modelį, atitikties vertinimą tos ASPĮ buhalterinės apskaitos duomenims.

3. Pristatyti suinteresuotiems Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) skyriams ir VLK vadovybei galimybę bei parengtą asmens sveikatos priežiūros (ASP) paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis vieningą sąrašą, kuriame būtų apjungtos visuose sveikatos apsaugos ministro įsakymuose (50 įsakymų) patvirtintos ASP paslaugų bazinės kainos.

4. Atlikti analizę ir pateikti sveikam naujagimiui (DRG grupė P68D) suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų sąnaudų apmokėjimo galimybę bei pasiūlyti jų apmokėjimo metodą ir įvertinti papildomų lėšų įtaką PSDF biudžetui.

Informacinių sistemų priežiūros skyriaus vedėjas

Eimantas Minkevičius

1. Įsigyti ir įdiegti Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) darbuotojų kasmetinių atostogų planavimo ir užsakymo sistemą.

2. Užtikrinti VLK informacinių sistemų ir joms skirtos techninės įrangos priežiūros sutarčių pagal skyriaus kompetenciją vykdymą ir savalaikį jų atnaujinimą.

3. Įvykdyta sistemų monitoringo sistemos plėtra, prijungiant kritinių sistemų veiklos stebėseną.

4. Atnaujinti IT pagalbos informacinę sistemą su galimybe stebėti incidentų sprendimo ataskaitas.

5. Įdiegti bent vieną VLK ar skyriaus veiklą gerinančią priemonę.

Draudžiamųjų registro skyriaus vedėja

Natalija Jelenskienė

1. Atlikti Draudžiamųjų registro tvarkomų asmens duomenų analizę perteklinių duomenų tvarkymo atžvilgiu, atitinkamai peržiūrėti ir pakeisti Draudžiamųjų registro nuostatus siekiant mažinti administracinę naštą gyventojams dėl jų teikiamų dokumentų ir (arba) duomenų pateikimo.

2. Atlikti analizę ir Draudžiamųjų registro paslaugos pakeitimus tikslu suskaitmeninti dokumentų/duomenų, kurių pagrindu formuojami privalomojo sveikatos draudimo laikotarpiai, pateikimo procesą.

3. Organizuoti Konsultavimo informacinės sistemos plėtros darbus dėl pakeitimų, susijusių su Konsultavimo informacinės sistemos asmens duomenų tvarkymu el. priemonėmis gavus gyventojo sutikimą (BDAR reikalavimas dėl sutikimo). Parengti tvarkos aprašo projektą.

4. Inicijuoti ir realizuoti priemones, kurios padėtų optimizuoti skyriaus veiklą, didinti skyriaus veiklos efektyvumą.

Duomenų ir analizės skyriaus vedėja

Jūratė Sabalienė

1. Atlikti Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto išlaidų analizę pagal regionus.

2. Atlikti PSDF biudžeto išlaidų analizę pagal draudžiamųjų ir/arba apmokėjimo grupes.

3. Parengti duomenų teikimo veiklos aprašo projektą tvirtinimui, bendradarbiaujant su kitais veiklos padaliniais.

4. Organizuoti VLK duomenų vidaus vartotojų poreikių analizės atlikimą.

5. Parengti pagrindinių skyriaus veiklos procesų žemėlapius.

Centralizuotai apmokamų vaistų skyriaus vedėja

Lina Reinartienė

1. Vienintelio gamintojo gaminamų vaistų, kurie vartojami stacionare ir įsigyjami centralizuotai, kainų mažinimas.

2. Įvertinti Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąraše įrašytų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių atitikimą įrašymo į šį sąrašą kriterijams, atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, pateikti siūlymus SAM.

3. Parengti pneumokokinės vakcinos, skirtos rizikos grupėms skiepyti, naudojimo analizę, atsižvelgiant į gautus rezultatus, teikti siūlymus TLK dėl patikrinimų atlikimo.

4. Mažinti gydymo įstaigų administracinę naštą teikiant prašymus individualiam sąnario endoprotezui kompensuoti.

Medicinos priemonių kompensavimo skyriaus vedėjas

Giedrius Baranauskas

1. Pateikti siūlymus dėl teisės aktų pakeitimo rengiant vieną Ambulatoriškai naudojamų medicinos priemonių sąrašą.

2. Pateikti siūlymus dėl teisės aktų pakeitimo, keičiant akinių lęšių kompensavimo tvarką.

3. Apskaičiuoti medicinos priemonių bazines kainas Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo komisijai priėmus sprendimą siūlyti sveikatos apsaugos ministrui įrašyti naujas medicinos priemones į kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių sąrašą.

4. Užtikrinti, kad būtų atlikti visų ortopedijos įmonių, kurios nebuvo tikrintos per paskutiniuosius trejus metus, tikrinimai.

Vaistų kompensavimo skyriaus vedėjas

Evaldas Stropus

1. Tobulinti teritorinių ligonių kasų sudaromų sutarčių su vaistinėmis procesą ir mažinti vaistinėms administracinę naštą.

2. Kompensuojamųjų vaistų ir Medicinos priemonių/prietaisų (MPP) kainodaros ir kompensuojamųjų vaistų ir MPP kainynų rengimo tobulinimas.

3. Analizuoti brangių onkologinių vaistų, kompensuojamų daugiau nei 3 metus, klinikinį veiksmingumą (PFS ir OS) ir jei jis mažesnis, nei nurodyta vaisto charakteristikų santraukoje, teikti siūlymus dėl terapinio pervertinimo ir kompensavimo sąlygų peržiūrėjimo.

4. Apdraustųjų aprūpinimo MPP didinimas.

Pareigos

Vardas, pavardė

2021 metų veiklos užduotys

Direktorius

Vytautas Mockus

1. Užtikrinti sklandų vienos sutarties principo įgyvendinimą.

2. Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) duomenų apie suteiktas paslaugas tikslinimo kontrolę atsižvelgiant į Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) atliekamos stebėsenos metu nustatytus galimus pažeidimus (klaidas).

3. Užtikrinti efektyvią ortopedijos įmonių kontrolę.

4. Parengti ir pateikti aukštesnėms institucijoms (teritorinės ligonių kasos veiklai aktualių teisės aktų tobulinimo tikslu) projektų, pasiūlymų, prašymų.

5. Aktyviai informuoti visuomenę, didinti raštingumą privalomojo sveikatos draudimo (PSD) srityje.

Direktoriaus pavaduotoja

Dalia Šimelienė

1. Užtikrinti sklandų vienos sutarties principo įgyvendinimą.

2. Įvertinti stacionarių paslaugų srautus 2019–2020 metais, aktyviojo gydymo atvejus pagal trukmę, sudėtingumą.

3. Parengti Vilniaus TLK 2020 m. veiklos ataskaitą.

4. Užtikrinti ASPĮ duomenų apie suteiktas paslaugas tikslinimo kontrolę atsižvelgiant į VLK atliekamos stebėsenos metu nustatytus galimus pažeidimus (klaidas).

5. Parengti ir pateikti aukštesnėms institucijoms (teritorinės ligonių kasos veiklai aktualių teisės aktų tobulinimo tikslu) projektų, pasiūlymų, prašymų.

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Lina Vitkauskienė

1. Suorganizuoti ir pravesti skyriaus darbuotojams vidinius mokymus aktualiomis temomis.

2. Organizuoti ir užtikrinti sklandų gyventojų ir gydymo įstaigų konsultavimą, nuo 2021-01-01 pasikeitus Dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkai.

3. Užtikrinti kokybišką gyventojų konsultavimą, vertinant jį naudojantis programa „Microsoft Teams“  nutolusiose darbo vietose.

4. Dalyvauti modernizuojant Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo administravimo posistemį (RSAP).

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

Diana Valentinovičienė

1. Sudaryti finansines, biudžeto ir kitas ataskaitas ir pateikti laiku teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Parengti informaciją Vilniaus TLK stebėtojų tarybos aprobavimui – Vilniaus TLK 2020 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto vykdymo ir finansines ataskaitas, išlaidų sąmatos rodiklius ir pareigybių sąrašą.

3. Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti Finansų ir apskaitos skyriaus darbuotojų pareigybės aprašymus.

Sutarčių skyriaus vedėja

Dangira Skebėrienė

1. Užtikrinti sklandų vienos sutarties principo įgyvendinimą.

2. Apskaičiuoti ir paskirstyti ASPĮ iš PSDF biudžeto Vilniaus TLK skirtas lėšas 2021 m. ambulatorinėms ir stacionarinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti.

3. Parengti Vilniaus TLK stebėtojų tarybai pranešimus apie 2021 m. sutarčių sudarymą ir apie planuojamų 2022 m. sutarčių sudarymą.

Statistikos ir analizės skyriaus vedėja

Ryta Treigienė

1. Vykdyti medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų stebėseną, atlikti šių paslaugų teikimo pokyčių vertinimą.

2. Stebėti ir analizuoti gyventojų skaičiaus kitimo tendencijas TLK veiklos zonoje.

3. Vykdyti Vilniaus TLK veiklos zonos ASPĮ atliekamų sąnarių endoprotezavimo operacijų skaičiaus pokyčių stebėseną.

4. Įvertinti pagalbinio apvaisinimo paslaugų teikimą ir jų apmokėjimą PSDF biudžeto lėšomis 2017–2020 m.

Pareigos

Vardas, pavardė

2021 metų veiklos užduotys

Direktorius

Virgilijus Šiaudikis

1. Užtikrinti sklandų „vienos sutarties“ principo įgyvendinimą.

2. Užtikrinti ASPĮ duomenų apie suteiktas paslaugas tikslinimo kontrolę pagal VLK.

3. Užtikrinti efektyvią ortopedijos įmonių kontrolę.

4. Pateikti pasiūlymus dėl galimų priemonių, kurių ligonių kasos gali imtis, kas ASPĮ į IS „Sveidra“ suvestų tikslius mokamų paslaugų duomenis.

5. Aktyviai informuoti visuomenę, didinti raštingumą PSD srityje.

Direktoriaus pavaduotoja

Jurga Damulevičienė

1. Teikti pasiūlymus dėl sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis sudarymo bei sutartinių lėšų planavimo tobulinimo.

2. Pristatyti TLK Stebėtojų tarybai informaciją apie 2021 m. pasirašytas sutartis,  prašymus sudaryti sutartis bei kompensuojamųjų paslaugų mastą 2022 m.

3. Aktyviai dalyvauti Lean metodų diegime ir taikyme.

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Rasa Valinskaitė - Barščevičienė

1. Parengti išankstinio gyventojų registravimosi Kauno TLK tvarkos aprašą  bei jo pagrindu pateikti siūlymą dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. 1K-155 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinėse ligonių kasose tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo.

2 Peržiūrėti Gyventojų aptarnavimo skyriaus uždavinius ir funkcijas bei atlikti vidaus dokumentų korekcijas.

Teisės skyriaus vedėja

Evelina Daugėlė

1. Organizuoti žalos išieškojimo iš draudimo bendrovių analizės ir pasiūlymų kaip pagerinti eismo įvykių metu patiriamos žalos PSDF biudžetui išieškojimo funkcijos vykdymą, parengimą per I ketv.

2. Organizuoti TLK sprendimų apskundimo tvarkos ginčuose su fiziniais ir (ar) juridiniais asmenimis dėl PSDF biudžeto vykdymo, sutarčių sudarymo/nesudarymo/papildymo, mokamų paslaugų teikimo ir kt. suvestinės bei aktualių teisės aktų santraukos parengimą.

3. Organizuoti informacijos apie fizinių asmenų veiksmais padaromą žalą PSDF biudžetui viešinimą.

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

Vilija Dabašinskienė

1. Vykdant LR finansų ministro 2020-12-21 įsakymą Nr.1K-438 „Dėl 2020 metų konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo“ parengti finansinius ataskaitų rinkinius ir patvirtinti viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS).

2. Įvertinti Kauno TLK veiklos zonoje asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčiui padidinti kompensavimo PSDF biudžeto lėšomis už 2020 m. lapkričio mėnesį, identifikuoti dažniausiai pasitaikiusias problemas, ir jei reikia, pateikti pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų pakeitimo.

3. Kontroliuoti išlaidų sąmatos vykdymą.

4. Teikti pasiūlymus dėl išlaidų darbo užmokesčio padidinimo dėl Covid-19 ligos kompensavimo registravimo apskaitoje ir derinimo operacijų viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS).

Sutarčių skyriaus vedėja

Virginija Morkūnaitė

1. Pereinant prie vienos TLK-ASPĮ sutarties, užtikrinti savalaikį sutarčių sudarymo procesą.

2. Organizuoti duomenų atitikties įvertinimą, palyginant ASPĮ sutartyse numatytas paslaugas su IS SKLAP suvestomis paslaugomis.

Statistikos ir analizės skyriaus vedėja

Vilija Andrašiūnienė

1. Užtikrinti, ASPĮ duomenų apie suteiktas paslaugas tikslinimo kontrolę pagal VLK stebėsenos metu nustatytus galimus pažeidimus.

2. Organizuoti  rizikos vertinimu pagrįstą analizę Kauno TLK veiklos zonos ASPĮ veiklos, susijusios su kompensuojamųjų paslaugų teikimu ir kompensuojamųjų vaistų ir MPP receptų išrašymu.

Informatikos skyriaus vedėjas

Artūras Adomavičius

1. Informacinės sistemos SVEIDROS  SPAP, APAP, KVAP posistemių diegimo (atnaujinimo) metu analizuoti informaciją (duomenis) ir esant neatitiktims jas registruoti.

2. Analizuoti informaciją  ir teikti pasiūlymus informacinės sistemos EVIS DP posistemio modernizavimui bei dalyvauti ruošiant technines užduotis.

Kontrolės skyriaus vedėja

Nijolė Bijanskienė

1. Organizuoti bendrą VLK ir TLK ekspertizę po atlikto rotacinio centralizuotai apmokamo vaisto Idarucizumab vartojimo pagrįstumo patikrinimo.

2. Parengti įsakymus dėl ekspertizės atlikimo per 21 d. d. nuo asmens sveikatos priežiūros įstaigų atsakymų po atlikto patikrinimo pateikimo termino pabaigos.

3. Po atlikto pirmo kontrolės procedūros etapo organizuoti ekspertizės atlikimą, skiriant vyresniaisiais ekspertais Kontrolės sk. vyriausiuosius specialistus.

4. Pateikti pasiūlymus dėl galimų priemonių, kurių ligonių kasos gali imtis, siekdamos, kad ASPĮ į “Sveidrą” suvestų tikslius mokamų paslaugų duomenis.

Pareigos

Vardas, pavardė

2021 metų veiklos užduotys

Direktoriaus pavaduotoja, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas Vilma Stasiulienė

1. Užtikrinti sklandų „vienos sutarties“ principo įgyvendinimą

2. Užtikrinti ASPĮ duomenų apie suteiktas paslaugas tikslinimo kontrolę pagal VLK stebėsenos metu nustatytus galimus pažeidimus (klaidas).

3. Užtikrinti efektyvią ortopedijos įmonių kontrolę

4.Pateikti pasiūlymus dėl dėl sutarčių sudarymo proceso, sutartinių lėšų asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidoms kompensuoti planavimo tvarkos aprašų, asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarkų tobulinimo

5 užduotis: Aktyviai informuoti visuomenę, didinti raštingumą PSD srityje.

Administravimo skyriaus vedėja Virginija Žemaitienė

1. Užtikrinti TLK veiklą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimą, atsižvelgiant į LR sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo projektą, kuriuo siekiama konsoliduoti Privalomojo sveikatos draudimo fondo administravimo įstaigų valdymo struktūrą, VLK ir teritorines ligonių kasas sujungiant į vieną juridinį asmenį.

2. Užtikrinti TLK veiklą reglamentuojančių teisės aktų aktualizavimą, atsižvelgiant į LR ir VLK teisės aktų pokyčius.

3. Organizuoti, palaikyti ir tobulinti TLK kokybės vadybos sistemą.

4. Aktyviai informuoti visuomenę, didinti raštingumą PSD srityje.

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja – vyriausioji buhalterė

Laima Rašinskytė

1. Užtikrinti Klaipėdos TLK  veiklos išlaidų   sąmatos vykdymą, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus.

2. Vadovaujantis 2013-12-04 LRV nutarimu Nr. 1129 „Dėl valdžios sektoriaus apskaitos duomenų teikimo“ ir LR finansų ministerijos 2013-12-17 raštu Nr. (27.32-01.) – 6K-1310526 pateikti 2020 m. Klaipėdos TLK Fondo tarpinius finansinių ataskaitų rinkinius į viešojo sektoriaus  ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS).

3. Koordinuoti TLK finansinių ataskaitų rinkinių duomenų įvedimą į VSAKIS, vykdant LR finansų ministro 2020-12-21 įsakymą 1K-438 „Dėl 2020 metų konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo“.

Sutarčių skyriaus vedėja

Sigutė Galdikienė

1. Patvirtinus Klaipėdos teritorinės ligonių kasos  2021 m. biudžetą, planuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms skirtas lėšas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintais aprašais.

2. Užtikrinti priemonių, susijusių su 2021 m. sutarčių planavimo, sudarymo ir vykdymo proceso pertvarkymu „viena-sutartis“, įgyvendinimą

3. Parengti būsimiems Klaipėdos teritorinės ligonių kasos sutartiniams partneriams atmintinę nuo sutarties sudarymo iki sutartinių įsipareigojimų vykdymo.

4. Pateikti pasiūlymus dėl sutarčių sudarymo proceso, asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidoms kompensuoti planavimo tvarkos aprašų rengimo, asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarkų tobulinimo.

Informatikos ir statistikos skyriaus vedėja Jelena Filipova

1. Organizuoti Klaipėdos TLK veiklos zonos gyventojams, sergantiems II tipo cukrinio diabetu, suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų gydymo įstaigose analizės atlikimą.

2. Parengti būsimiems TLK sutartiniams partneriams atmintinę nuo sutarties sudarymo iki sutartinių įsipareigojimų vykdymo statistikos ir informatikos skyriaus funkcijų ribose.

3. Kontroliuoti gydymo įstaigų prašymų dėl statistinių kortelių tikslinimo ar anuliavimo vertinimą.

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Salvinija Andriušienė

1. Organizuoti ir užtikrinti sklandų darbą pasikeitus Dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkai nuo 2021-01-01.

2. Užtikrinti savalaikį, kokybišką apdraustųjų kreipimųsi (raštu, elektroniniu paštu, žodžiu) dėl viešųjų ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimo nagrinėjimą.

3. Organizuoti ir užtikrinti būtinosios medicinos pagalbos išlaidų kompensavimą LR apdraustiesiems, nuo 2021-01-01 pasikeitus VLK 2012-02-20 įsakymo Nr. 1K-32 „Dėl Apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu išlaidų būtinajai medicinos pagalbai, suteiktai kitoje Europos Sąjungos šalyje, ir kitose Europos Sąjungos šalyse apdraustų asmenų išlaidų būtinajai medicinos pagalbai, suteiktai Lietuvoje, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” tvarkai.

5. Aktyviai informuoti visuomenę, didinti raštingumą PSD srityje.

Pareigos

Vardas, pavardė

2021 metų veiklos užduotys

Direktoriaus pavaduotoja, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas

Dalia Miniauskienė

1. Užtikrinti sklandų „vienos sutarties“ principo įgyvendinimą.

2. Užtikrinti ASPĮ duomenų apie suteiktas paslaugas tikslinimo kontrolę pagal VLK stebėsenos metu nustatytus galimus pažeidimus (klaidas).

3. Užtikrinti efektyvią ortopedijos įmonių kontrolę.

4. Užtikrinti 2021 m. Vaistų komiteto veiklos tęstinumą, įgyvendinant nustatytus uždavinius ir priemones.

5. Aktyviai informuoti visuomenę, didinti raštingumą PSD srityje

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Inga Kvedarienė

1. Užtikrinti savalaikį, kokybišką „Vieno langelio“ principu grindžiamą gyventojų aptarnavimą telefonu, raštu ir asmeniškai jiems atvykus į TLK, vadovaujantis Gyventojų aptarnavimo Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinėse ligonių kasose kokybės standartu (toliau – Standartas).

2. Tęsti bendradarbiavimą su Šiaulių TLK veiklos zonos Visuomenės sveikatos biurais ir vykdyti informacijos sklaidą PSD, ESDK, E formų/ struktūrizuotų dokumentų, mokamų / nemokamų paslaugų teikimo temomis mokyklose, III amžiaus universitetuose, pacientų organizacijose, bendruomenėse.

3. Peržiūrėti ir optimizuoti Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbą.

Administravimo skyriaus vedėja

Regina Leonavičiūtė

1. Užtikrinti Šiaulių teritorinės ligonių kasos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo nuostatų aktualumą.

2. Užtikrinti tinkamą privačių interesų deklaravimo proceso organizavimą Šiaulių teritorinėje ligonių kasoje (ryšium su naujos privačių interesų deklaravimo formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių pasikeitimu).

3. Koordinuoti Šiaulių teritorinės ligonių kasos dokumentų valdymo tvarkos aprašo nuostatų peržiūrėjimą ir įgyvendinimą.

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

Jurgita Krištopaitė

1. Užtikrinti TLK finansinių ataskaitų rinkinių duomenų įvedimą į VSAKIS laiku, vykdant LR finansų ministro 2020-12-21 įsakymą 1K-438 „Dėl 2020 metų konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo“.

2. Analizuoti TLK išlaidų sąmatos vykdymą kiekvieną ketvirtį, teikti vadovybei informaciją ir siūlymus apie TLK išlaidų sąmatos vykdymo rezultatus.

3. Vadovaujantis 2013-12-04 LRV nutarimu Nr. 1129 „Dėl valdžios sektoriaus apskaitos duomenų teikimo“ ir LR finansų ministerijos 2013-12-17 raštu Nr. (27.32-01.) – 6K-1310526 pateikti 2021 m. Šiaulių TLK Fondo tarpinius finansinių ataskaitų rinkinius į viešojo sektoriaus ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS).

Sutarčių skyriaus vedėja

Sigrida Kubilienė

1. Organizuoti sklandų „vienos sutarties“ principo įgyvendinimą.

2. Įvertinti TLK ir ASPĮ, vaistinių sutarčių sudarymo tvarkos aprašus, asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidoms kompensuoti planavimo, asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašus ir pateikti siūlymus dėl jų tobulinimo

3. Organizuoti sutarčių vykdymo stebėseną ir pateikti siūlymus Kontrolės skyriui dėl sveikatos priežiūros paslaugų tikrinimo

4. Siekiant tęsti bendradarbiavimą su visuomenės sveikatos biurais, organizuoti susitikimą - diskusiją.

Statistikos ir analizės skyriaus vedėja

Laima Juškaitė

1. Siekiant racionalaus vaistų vartojimo ir kokybiško jų skyrimo, užtikrinti rizikos, susijusios su kompensuojamųjų vaistų ir MPP receptų išrašymu TLK veiklos zonos asmens sveikatos priežiūros (toliau – ASP) įstaigose, su kuriomis yra sudarytos sutartys, vertinimo vykdymą pagal Statistikos ir analizės skyriaus kompetenciją.

2. Užtikrinti naujų prioritetinių kompensuojamųjų vaistų vartojimo srities rodiklių stebėseną.

3. Siekiant plėtoti asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių, sudariusių sutartis su Šiaulių teritorine ligonių kasa, veiklos priežiūrą, rengti metodines rekomendacijas.

Kontrolės skyriaus vedėja

Dalia Ozolienė

1. Organizuoti ASPĮ duomenų apie suteiktas paslaugas tikslinimo kontrolę pagal VLK stebėsenos metu nustatytus galimus pažeidimus (klaidas).

2. Organizuoti efektyvią ortopedijos įmonių kontrolę.

3. Įgyvendinti ūkio subjektų konsultavimą TLK kompetencijos klausimais, vykdant ūkio subjektų priežiūrą, organizuojant metodinius susitikimus su ASPĮ.

4. Organizuoti Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1K-381 „Dėl 2021 metų prioritetinių teritorinių ligonių kasų vykdomos kontrolės krypčių ir stebėsenos rodiklių sąrašo patvirtinimo“ patvirtintų 2021 metų prioritetinių teritorinių ligonių kasų vykdomos kontrolės krypčių sąrašo Šiaulių TLK kompetencijos ribose įgyvendinimą.

5. Siekiant plėtoti asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių, sudariusių sutartis su Šiaulių teritorine ligonių kasa, veiklos priežiūrą, rengti metodines rekomendacijas.

Pareigos

Vardas, pavardė

2021 metų veiklos užduotys

Direktorius

Jonas Narbutas

1. Užtikrinti sklandų „vienos sutarties“ principo įgyvendinimą.

2. Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų duomenų apie suteiktas paslaugas tikslinimo kontrolę pagal Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) stebėsenos metu nustatytus galimus pažeidimus (klaidas).

3. Užtikrinti efektyvią ortopedijos įmonių kontrolę.

4. Organizuoti 2021 metų Panevėžio TLK konferenciją teritorinių ligonių kasų ir VLK darbuotojams, asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovams ir kitiems socialiniams partneriams.

5. Aktyviai informuoti visuomenę, didinti raštingumą privalomojo sveikatos draudimo srityje.

Direktoriaus pavaduotoja

Alma Čiplienė

1. Užtikrinti sklandų „vienos sutarties“ principo įgyvendinimą.

2. Suorganizuoti 2 susitikimus su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (ASPĮ) ir joms pristatyti aktualią informaciją apie sutarčių vykdymo eigą.

3. Pateikti pasiūlymus dėl galimų priemonių, kurių ligonių kasos gali imtis siekdamos, kad ASPĮ į informacinę sistemą „Sveidra“ suvestų tikslius mokamų paslaugų duomenis.

4. Atlikti paslaugų masto planavimą 2022 metams ir pristatyti Stebėtojų tarybai.

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Sigita Paulauskienė

1.Vykdyti Panevėžio TLK 2021 metų Visuomenės informavimo planą, viešinant gyventojams informaciją apie privalomojo sveikatos draudimo aktualijas ir teikiamas garantijas.

2. Užtikrinti kokybišką gyventojų konsultavimą, vertinant jį per Office Skype programą nutolusiose darbo vietose. Motyvuoti darbuotojus, įvardinant konkrečius jų pasiekimus, konsultuojant gyventojus.  Bendrauti su kiekvienu darbuotoju asmeniškai ir išklausyti jų problemas, pasiūlymus, nuomones.

3. Dalyvauti Panevėžio TLK kokybės vadybos sistemos palaikyme: organizuoti ir kontroliuoti gyventojų  žodinių  skundų  registravimą.

4. Koordinuoti Europos Sąjungos šalyse suteiktų būtinosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidų kompensavimo komisijos darbą.

5. Dalyvauti  Panevėžio TLK organizuojamos moksleivių viktorinos apie privalomąjį sveikatos draudimą komisijos darbe.

Administravimo skyriaus vedėja

Asta Levickienė

1. Pateikti siūlymus dėl Panevėžio teritorinės ligonių kasos (Panevėžio TLK) 2021 metų (tryliktos iš eilės) konferencijos ir ją organizuoti.

2 . Užtikrinti Panevėžio TLK veiklą. Koordinuoti Ligonių kasų 2021 m. veiklos plane numatytų priemonių įgyvendinimą Panevėžio TLK, pateikti informaciją Valstybinei ligonių kasai (VLK) apie priemonių vykdymą.

3. Organizuoti ir koordinuoti Ligonių kasų korupcijos prevencijos programos priemonių plano ir Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2020−2022 metų programos priemonių, priskirtų Panevėžio TLK kompetencijai, vykdymą. Teikti informaciją VLK apie priemonių vykdymą.

4. Palaikyti Panevėžio TLK kokybės vadybos sistemą, užtikrinti jos veikimą, nuolatinį gerinimą ir pagal poreikį (VLK sprendimu) naujos sistemos diegimą. Organizuoti Vadybos vertinamąją analizę.

5. Aktyviai informuoti visuomenę, didinti raštingumą PSD srityje. Parengti, suderinti su VLK ir savo veiklos zonoje pristatyti unifikuotą ryšių su visuomene duomenų rinkinį tema „PSD garantijos Lietuvoje“.

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas

Visvaldas Vilkas

1. Koordinuoti Panevėžio teritorinės ligonių kasos (Panevėžio TLK) fondo administravimo įstaigos finansinių ataskaitų duomenų pateikimą į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS), vykdant LR finansų ministro 2020-12-21 įsakymą Nr. 1K-438 „Dėl 2020 metų konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo“.

2. Pateikti Panevėžio TLK fondo finansinių ataskaitų duomenis į VSAKIS, vykdant LR finansų ministro 2020-12-21 įsakymą Nr. 1K-438 „Dėl 2020 metų konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo“.

3. Organizuoti ir vykdyti asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) darbo užmokesčio padidinimo dėl COVID-19 išlaidų kompensavimo procesą pagal Sveikatos apsaugos ministerijos 2020-04-30 įsakymą Nr. V-1057 (2020-11-05 įsakymo Nr. V-2483 redakcija).

4. Dalyvauti Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2020-12-31 įsakymu Nr. 1K-404 sudarytos komisijos Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų darbo užmokesčiui padidinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) panaudojimo analizei atlikti veikloje.

5. Pateikti pasiūlymus dėl galimų priemonių, kurių ligonių kasos gali imtis siekdamos, kad ASPĮ į informacinę sistemą „Sveidra“ suvestų tikslius mokamų paslaugų duomenis.

Sutarčių skyriaus vedėja

Vita Tinterytė

1. Patvirtinus Panevėžio teritorinės ligonių kasos (Panevėžio TLK) 2021 m. biudžetą, planuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) asmens sveikatos priežiūros paslaugoms skirtas lėšas, vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministerijos  patvirtintais aprašais. Koordinuoti sutarčių su ASPĮ pasirašymą. Koordinuoti asmens sveikatos priežiūros paslaugų nomenklatūrų esant paslaugų klasifikatoriaus pokyčiams rengimą ir paslaugų informacinės sistemos „Sveidra“ klasifikatorių posistemėje SKLAP atnaujinimą.

2. Užtikrinti sklandų „vienos sutarties“ principo įgyvendinimą.

3. Pasirašius 2021 m. sutartis, atnaujinti informaciją apie Panevėžio TLK veiklos zonos ASPĮ teikiamas paslaugas ir adresus interneto svetainėje.

4. Pateikti ne mažiau kaip 2 pasiūlymus Kontrolės skyriui dėl paslaugų tikrinimo, įgyvendinant pagrindinį veiklos priežiūros tikslą.

Informatikos ir statistikos skyriaus vedėjas

Raimundas Abramavičius

1. Iki 2021 metų vasario 15 d. parengti programinius skriptus (scenarijus), kurie apdorotų Duomenų analizės ir visuomenės informavimo posistemėje kaupiamus duomenis apie kitų teritorinių ligonių kasų (TLK) sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (ASPĮ) nomenklatūras ir perkeltų informaciją apie kitų TLK zonoje veikiančių ASPĮ teikiamas II ir III lygio paslaugas į Panevėžio teritorinės ligonių kasos interneto svetainę.

2. Kiekvieną ketvirtį vertinti, kaip Stacionarinių paslaugų apskaitos posistemėje  vedami duomenys apie mokamas stacionarines slaugos paslaugas (pvz.: kaip vedami duomenys, kai pacientas yra išnaudojęs 120 dienų).

3. Pateikti siūlymus dėl galimų priemonių, kurių ligonių kasos gali imtis siekdamos, kad ASPĮ į informacinę sistemą „Sveidra“ suvestų tikslius mokamų paslaugų duomenis (pvz.: konkretūs pasiūlymai reglamentavimui ir informacinėms sistemoms tobulinti, konkretūs pasiūlymai, kaip vykdyti mokamų paslaugų duomenų suvedimo stebėseną).

4. Iki 2021 metų lapkričio 15 dienos suskaičiuoti kompensuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų masto savivaldybės gyventojams planą bei paslaugų kiekio ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, skirtų apmokėti už asmens sveikatos priežiūros paslaugas ASPĮ, poreikį.

Kontrolės skyriaus vedėjas

Edgaras Voras

1. Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) duomenų apie suteiktas paslaugas tikslinimo kontrolę pagal Valstybinės ligonių kasos (VLK) stebėsenos metu nustatytus galimus pažeidimus (klaidas).

2. Užtikrinti efektyvią ortopedijos įmonių kontrolę.

3. Pateikti pasiūlymus dėl galimų priemonių, kurių ligonių kasos gali imtis siekdamos, kad ASPĮ į informacinę sistemą „Sveidra“ suvestų tikslius mokamų paslaugų duomenis (pvz.: konkretūs pasiūlymai reglamentavimui ir informacinėms sistemoms tobulinti, konkretūs pasiūlymai, kaip vykdyti mokamų paslaugų duomenų suvedimo stebėseną).

4. Informuoti Panevėžio teritorinės ligonių kasos veiklos zonos įstaigas apie privalomumą jungtis prie išankstinės pacientų registracijos informacinės sistemos.

5. Atlikti patikrinimus pagal VLK direktoriaus 2020-12-22 įsakyme Nr. 1K-381 „Dėl 2021 metų prioritetinių teritorinių ligonių kasų vykdomos kontrolės krypčių ir stebėsenos rodiklių sąrašo patvirtinimo“ nurodytas prioritetines kontrolės kryptis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-03