BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Sutarčių dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų sudarymas, sutarčiai sudaryti reikalingų dokumentų sąrašas

Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 26 straipsnio nuostatomis, teritorinės ligonių kasos (TLK) sudaro sutartis su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (toliau – įstaigos) dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis.

Įstaiga (išskyrus įstaigas, teikiančias tik pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir (ar) ambulatorinės slaugos paslaugas namuose) sutartį sudaro su ta TLK, kurios veiklos zonoje yra įstaigos buveinė. Sutartį dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir (ar) ambulatorinės slaugos paslaugų namuose įstaiga sudaro su kiekviena TLK, kurios veiklos zonoje atitinkamu veiklos adresu numato teikti šias paslaugas.

Įstaiga, pageidaujanti sudaryti ar papildyti ateinančių kalendorinių metų sutartį, iki einamųjų metų lapkričio 1 d. turi pateikti TLK prašymą el. paštu ([email protected]). Prašymas ir su juo teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Nustatytas terminas (einamųjų metų lapkričio 1 d. ) netaikomas, jei įstaiga pageidauja sudaryti arba papildyti einamųjų metų sutartį dėl šių kompensuojamųjų paslaugų teikimo:

1. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros, ambulatorinės paliatyviosios pagalbos, ambulatorinės slaugos namuose, sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos, dantų protezavimo paslaugų, slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų, hemodializės ir prevencinėse programose numatytų paslaugų;
2. Dienos chirurgijos, ambulatorinės chirurgijos, dienos stacionaro ir stebėjimo paslaugų (šiomis paslaugomis papildoma einamųjų metų sutartis tuo atveju, jeigu pradėdama teikti šias paslaugas įstaiga atitinkamai sumažina stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, dėl kurių yra sudariusi sutartį su TLK, apimtį);
3. Kompensuojamųjų paslaugų, kurias po reorganizavimo ar pertvarkymo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnyje ar 2.104 straipsnyje nustatyta tvarka perima kita įstaiga;
4. Kompensuojamųjų paslaugų, kurių plėtrai skiriamos papildomos PSDF biudžeto lėšos;
5. Naujų kompensuojamųjų paslaugų, įrašytų į sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą kompensuojamųjų paslaugų sąrašą (kompensuojamoji paslauga laikoma nauja trejus kalendorinius metus, einančius po tų kalendorinių metų, kuriais ji buvo įrašyta į šį sąrašą);
6. Paslaugų, kurių plėtrai sveikatos apsaugos ministro sprendimu buvo skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, – baigus įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą;
7. Kompensuojamųjų paslaugų, atitinkančių PSDF biudžeto lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 370 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Sąlygų sąrašas), 11 punkte numatytas papildomas sąlygas, jeigu toje savivaldybėje, kurioje yra įstaigos veiklos adresas, atitinkamos kompensuojamosios paslaugos nėra teikiamos ir įstaiga šiuo adresu numato teikti šias paslaugas;
8. Kompensuojamųjų paslaugų, teikiamų Laisvės atėmimo vietų ligoninėje;
9. Kompensuojamųjų paslaugų, už kurias einamaisiais metais atitinkama TLK mokėjo PSDF biudžeto lėšomis konkrečiai įstaigai, jas pradėjus teikti nauju arba papildomu įstaigos licencijoje nurodytu asmens sveikatos priežiūros veiklos adresu (sutartis papildoma šiomis paslaugomis, nekeičiant sutartyje numatytos metinės lėšų sumos);
10. Kompensuojamųjų paslaugų, kurių teikimas būtinas klasterių centrų funkcijoms užtikrinti.

Sutartys sudaromos trejiems kalendoriniams metams (nuo pirmųjų metų sausio 1 dienos iki trečiųjų metų gruodžio 31 dienos) arba trumpesniam nei trejų kalendorinių metų laikotarpiui (nuo sutarties įsigaliojimo dienos (sutarties sudarymo metai laikomi pirmaisiais metais) iki trečiųjų metų gruodžio 31 dienos). Sutartinės sumos, įskaitant ir preliminarias, planuojamos ir finansinis priedas pasirašomas kasmet.

Pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis TLK ir įstaigų sutarčių sudarymo tvarką yra Sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-1051 patvirtintas Teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių sudarymo tvarkos aprašas

Sutartyje su įstaiga nurodomas jos teikiamų paslaugų sąrašas, paslaugų teikimo sąlygos ir PSDF biudžeto lėšos, numatytos suteiktų paslaugų išlaidoms apmokėti. Įstaigų, pageidaujančių sudaryti sutartį dėl kompensuojamųjų paslaugų, už kurias mokama pagal faktinį jų skaičių (išskyrus stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas), ar pagal prirašytųjų gyventojų skaičių, sutarties projekte ir sutartyje planuojama metinė lėšų suma šioms paslaugoms nenurodoma, tačiau ji yra skelbiama interneto svetainėje https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/gydymo-istaigoms-ir-partneriams/sutarciu-sudarymas-su-ligoniu-kasa/gydymo-istaigoms/informacija-apie-sudarytas-sutartis-ir-sutartines-sumas-iskaitant-preliminarias Sutarties suma apskaičiuojama vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro patvirtintais asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidoms apmokėti planavimo tvarkos aprašais.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK), prižiūrėdama TLK veiklą, vykdo sutarčių dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų sudarymo bei vykdymo stebėseną ir kontrolę, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 30 str. 2 p.).

Įstaigoms, sudariusioms sutartis dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis, už suteiktas paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka mokama kas mėnesį pagal įstaigų TLK pateiktas ataskaitas apie suteiktas paslaugas ir sąskaitas.

Sutarties galiojimo laikotarpiu įstaigos raštišku prašymu sutartis gali būtį papildoma kitomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, atitinkančiomis Sąlygų sąrašo 11 punkte nustatytas papildomas sąlygas, nekeičiant sutartyje numatytos metinės lėšų sumos.

Jeigu ne dažniau nei kartą per kalendorinius metus įstaigos prašymu mažinama sutartinė suma stacionarinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms (išskyrus gimdymo, insulto gydymo, kai taikoma trombolizė ar invazinė trombektomija, ir miokardo infarkto (kai yra ST segmento pakilimas) gydymo, kai atliekamas širdies vainikinių kraujagyslių stentavimas, paslaugas), atitinkamai gali būti padidinama (neviršijant sumos, kuria buvo sumažinta sutartinė suma) sutartinė suma ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms (specializuotoms ambulatorinėms, dienos stacionaro, dienos chirurgijos, skubiosios medicinos pagalbos, stebėjimo, ambulatorinės chirurgijos) ar slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms (sutartinė suma slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms gali būti keičiama, jei šios paslaugos atitinka Sąlygų sąrašo 11.3 papunkčio sąlygą).

Įstaiga, pageidaujanti sudaryti su TLK sutartį, pateikia el. paštu ([email protected]) prašymą (1 priedas). Prašymas ir su juo teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Su prašymu turi būti pateikiami šie dokumentai:

1. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų PSDF biudžeto lėšomis, sąrašas (2 priedas). Šis sąrašas nepridedamas, jei prašyme nurodoma, kad įstaiga teiks tas pačias asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios buvo įtrauktos į galiojančią einamųjų metų sutartį;
2. jei įstaiga pageidauja teikti naujo profilio stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas – Leidimų teikti iš PSDF biudžeto lėšų apmokamas naujo profilio stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1145 „Dėl Leidimų teikti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamas naujo profilio stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas išdavimo tvarkos aprašo ir komisijos darbo reglamento patvirtinimo“, nustatyta tvarka išduotas leidimas teikti naujo profilio stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
3. jei įstaiga įgyvendina projektą, finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, ar kitokį projektą, kuriam vykdyti gauna paramą, – dokumentas (-ai), kuriame (-iuose) būtų nurodyti pagal projektą siektini rodikliai, numatomos teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir jų kiekis (jei jis numatytas projekte), už kurį, baigus įgyvendinti projektą, būtų mokama PSDF biudžeto lėšomis, bei šio projekto įgyvendinimo terminai;
4. jei įstaiga pageidauja teikti PSDF biudžeto lėšomis apmokamas paslaugas (toliau – kompensuojamosios paslaugos) Aprašo 5.3 papunktyje nurodytu atveju – dokumentas, kuris pagrįstų kitos įstaigos teisių ir pareigų perėmimą;
5. jei įstaiga pageidauja teikti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas:
5.1. jei įstaiga pati neteiks odontologijos paslaugų – odontologijos paslaugas teiksiančios įstaigos duomenys (pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas), reikalingi trišalei sutarčiai sudaryti, vadovaujantis Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“;
5.2. jei įstaiga neturi licencijos teikti ambulatorinės slaugos paslaugų namuose ir šių pasaugų teikimą užtikrins kita įstaiga – sutarties su šia įstaiga dėl ambulatorinės slaugos paslaugų namuose teikimo kopija;
5.3. jei įstaigos ne darbo metu pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą užtikrins kita įstaiga – sutarties su šia įstaiga dėl pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kopija;
5.4. jei įstaiga pati neteiks pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos paslaugų – sutarties  su kita įstaiga dėl pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kopija;
6. jei įstaiga pageidauja teikti greitosios medicinos pagalbos brigadų paslaugas – sutarties su greitosios medicinos pagalbos dispečerinės tarnybos paslaugas teiksiančia įstaiga kopija.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-15