BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


VLK vadovų ir valstybės tarnautojų 2021 m. veiklos užduotys

Pareigos

Vardas, pavardė

2021 metų veiklos užduotys

Direktorius Gintaras Kacevičius

1. Pasirengti stacionarinių aktyviojo gydymo paslaugų apmokėjimo susiejimui su paslaugų kokybe nuo 2022 m.

2. Restruktūrizuoti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (PAASP) apmokėjimą.

3. Diegti objektyviomis sąnaudomis grįstą sveikatos priežiūros finansavimo modelį.

4. Pateikti projektą Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimų, kurių paketu būtų sprendžiamos susikaupusios privalomojo sveikatos draudimo problemos.

Direktoriaus pavaduotoja Tatjana Golubajeva

1. Mažinti mažiau efektyvias aktyvaus gydymo stacionarines paslaugas, jas keičiant efektyvesnėmis ambulatorinėmis ir dienos paslaugomis.

2. Tobulinti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (PAASP) apmokėjimą, siekiant optimizuoti santykį tarp mokėjimo už prirašytų gyventojų aptarnavimą, PAASP paslaugas, už kurias mokamas skatinamasis priedas, gerus darbo rezultatus bei papildomus finansinius priedus.

3. Pasirengti stacionarinių aktyviojo gydymo paslaugų apmokėjimo susiejimui su paslaugų kokybe ir efektyvumu nuo 2022 m.

4. Tobulinti sutarčių dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo planavimą ir sudarymą.

Direktoriaus pavaduotoja

Neringa Norkūnaitė-Sasnauskienė

1. Tobulinti teritorinių ligonių kasų sudaromų sutarčių su vaistinėmis procesą ir mažinti vaistinėms administracinę naštą.

2. Didinti medicinos priemonių (prietaisų) prieinamumą apdraustiesiems įgyvendinant tokį jų įsigijimo išlaidų kompensavimo modelį, kai šios priemonės įsigyjamos per ūkio subjektus.

3. Tobulinti kompensuojamųjų vaistų kainodarą, diegiant daugiau priemonių, leisiančių mažinti kainas, o sutaupytas lėšas skiriant naujų ar jau kompensuojamų vaistų prieinamumui gerinti.

4. Griežtinti ortopedijos įmonių kontrolę.

5. Mažinti sergamumą nuo infekcinių ir užkrečiamų ligų, kompensuojant didesnį vakcinų kiekį.

Ekonomikos departamento direktorė

Simona Adamkevičiūtė

1. Koordinuoti Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) kaip viešojo juridinio asmens veiklos rizikų vertinimo atlikimą, būtiną VLK vidaus kontrolės politikos projektui parengti.

2. Siekiant, kad gydymo įstaigų teikiami duomenys asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kompensuojamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis, bazinei kainai apskaičiuoti būtų teisingi ir palyginami, pagal VLK kompetenciją koordinuoti veiksmus, kad gydymo įstaigos sąnaudas teisingai priskirtų pagrindinei ir kitoms veikloms.

3. Siekiant gauti išsamesnius, tikslesnius duomenis ir sumažinti asmens sveikatos priežiūros įstaigoms tenkančią administracinę naštą, pagal VLK kompetenciją koordinuoti veiksmus, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pradėtų automatiniu būdu teikti VLK duomenis apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų, sudariusių sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis, darbuotojams priskaičiuotą darbo užmokestį. Gaunant šiuos duomenis, koordinuoti metodologijos projekto parengimą, kuriuo remiantis būtų apskaičiuojami darbuotojų vidutiniai darbo užmokesčiai.

Informacinių technologijų departamento direktorius

Aurimas Baliukevičius

1. DANAVIP sistemos įveiklinimas.

2. Informacinių technologijų incidentų valdymo proceso realizavimas naujoje sistemoje.

3. Naujos informacinės sistemos SVEIDRA diegimo užbaigimas.

4. Pilnai centralizuotas registro skyriuje elektroninis gyventojų aptarnavimas.

5. Informacinių technologijų vidaus procesų efektyvinimas.

Teisės skyriaus vedėjas

Tomas Ragauskas

1. Koordinuoti LR Sveikatos draudimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų projektų parengimą bei derinimą.

2. Koordinuoti reikiamų teisės aktų projektų parengimą pateiktiems pasiūlymams realizuoti dėl VLK ir TLK veiklos tobulinimo, atliekamų funkcijų perskirstymo, kuriuos galima atlikti nekeičiant šiuo metu galiojančio Sveikatos draudimo įstatymo nuostatų.

3. Iki 2021-07-01 atlikti TLK vykdomų viešųjų pirkimų analizę ir pateikti siūlymus dėl viešųjų pirkimų centralizavimo nuo 2022-01-01.

4. Pateikti siūlymus dėl VLK veiklos procesų tobulinimo.

Tarptautinių reikalų skyriaus vedėja

Lina Noreikienė

1. Mažinti administracinę naštą automatizuojant Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo procesą: 1. pakeisti LR sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 15 d. įsakymą Nr. V-957 „Dėl tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 2. įdiegus naują funkcionalumą EDMIS atsisakyti TLK ir VLK žurnalų pildymo, kasmetinių ataskaitų pildymo.

2. Koordinuoti ir dalyvauti Europos socialinės apsaugos duomenų mainų informacinės sistemos (EDMIS) tobulinimo veiklose, iš veiklos pusės užtikrinant EDMIS plėtros vykdytojų, diegiančių naujus VLK ir TLK duomenų mainų scenarijus, konsultavimą veiklos klausimais, reikiamų teisės aktų projektų parengimą, sklandų naujai įdiegtų funkcionalumų testavimą.

3. Pagal EBPO, kitų duomenų bazių duomenis atlikti vėliausiai viešai prieinamų tarptautinių sveikatos sistemos rodiklių apžvalgą.

4. Koordinuoti VLK finansinių įsipareigojimų, susijusių su socialinės apsaugos sistemas koordinuojančių reglamentų nuostatų įgyvendinimu, savalaikį vykdymą.

5. Koordinuoti VLK veiklą susijusią Europos Komisijos, Pasaulinės sveikatos organizacijos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos bei Draudimo fondų asociacijos (AIM) bendradarbiavimu: organizuoti oficialių delegacijų vizitus, atsakymų į pateiktus klausimynus, medžiagos susitikimas parengimą VLK kompetencijos srityje.

Dokumentų valdymo skyriaus vedėja

Kristina Petronytė

1. Organizuoti VLK archyve saugomų dokumentų vertės ekspertizę ir naikinimą su pasibaigusiais saugojimo terminais.

2. Informacinių sistemų plėtros skyriui pradėjus įgyvendinti Dokumentų valdymo sistemos (toliau – DVS) migravimo į naujesnę Sharepoint versiją projektą, organizuoti DVS funkcionalumo testavimo procesą ligonių kasose.

3. Užtikrinti nuolat saugomų elektroninių dokumentų, sudarytų 2016-2017 m., perdavimą Lietuvos valstybės naujajam archyvui.

4. Įvertinti galimybę įgyvendinti DVS funkcionalumo patobulinimus, pateiktus Vidaus audito ataskaitoje Nr. 1VA-11.

Paslaugų ekspertizės ir kontrolės skyriaus vedėja

Daiva Berūkštienė

1. Užtikrinti ligonių kasų atliekamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros koordinavimą ir tobulinimą.

2. Organizuoti ir kontroliuoti norminių aktų, kuriais pagal PSDF biudžeto galimybes būtų tobulinama šeimos gydytojų ir specialistų, teikiančių pirminės sveikatos priežiūros paslaugas, paslaugų apmokėjimo sistemą parengimą ir suderinimą iki numatytų terminų.

3. Užtikrinti 2020 m. suteiktų stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų analizės atlikimą, siekiant nustatyti ekonomiškai efektyvių paslaugų plėtros galimybes ir siūlymų pateikimą tiesioginiam vadovui.

Paslaugų stebėsenos skyriaus vedėja

Vilma Uždavinienė

1. Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) stacionare teikiamų klinikinio kodavimo duomenų stebėseną IS Sveidra SPAP, stebėsenos metodų tobulinimą, klinikinių kodavimo duomenų automatinio tikrinimo taisyklių sukūrimą.

2. Užtikrinti stacionarines paslaugas teikiančių ASPĮ kokybės ir efektyvumo (gerų darbo rezultatų) rodiklių sąrašo rengimą, nustatyti šių rodiklių reikšmes bei užtikrinti mokėjimo pagal šiuos rodiklius metodikos parengimą.

3. Užtikrinti stacionarinių paslaugų vartojimo rodiklių skaičiavimo metodikos (dėl naujų paslaugų teikėjų) rengimą.

4. Užtikrinti ambulatorinių paslaugų duomenų tikrinimo taisyklių sukūrimą.

5. Užtikrinti 2020 m. asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės ir veiklos efektyvumo vertinimo rodiklių duomenų suvestinės, 2020 m. asmens sveikatos priežiūros įstaigų klinikinio kodavimo stebėsenos rezultatų vertinimo ataskaitos rengimą.

Sutarčių skyriaus vedėja

Violeta Tylienė

1. Atlikti 2021 metų sutarčių dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų pasirašymo analizę, įvertinti 2021 metų sutarčių planavimo ir pasirašymo procesą bei, esant poreikiui, pateikti teisės aktų pakeitimus dėl galimo sutarčių planavimo ir pasirašymo proceso tobulinimo.

2. Atlikti 2021 m. brangiųjų tyrimų ir procedūrų sutartinių sumų planavimą VLK mastu ir įgyvendinti 2021 m. ataskaitinio laikotarpio brangiųjų tyrimų ir procedūrų apmokėjimo koeficientų skaičiavimą VLK mastu.

3. Bendradarbiaujant su Informacinių technologijų departamentu, atlikti analizę dėl sutarčių dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų valdymo skaitmenizavimo galimybių, aprašyti sutarčių valdymo procesų skaitmenizavimo tobulinimo poreikius.

Apskaitos skyriaus vedėja

Regina Andriuškienė

1. Atsižvelgiant į nuo 2022 m. įsigaliosiančią Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo redakciją, parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 589 "Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo projektą.

2. Parengti Veiksmų planą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019-12-11 nutarimu Nr. 1252 patvirtintą viešojo sektoriaus subjektų pasirengimo perėjimui prie bendros viešojo sektoriaus finansų valdymo informacinės sistemos ir perėjimo veiksmų planą.

3. Parengti siūlymą dėl galimos sąsajos tarp Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos (FVAIS) ir IS SVEIDRA tobulinimo, pagal Apskaitos skyriaus kompetenciją.

Kainų skyriaus vedėja

Violeta Kutraitė

1. Vykdant Valstybės kontrolės rekomendacijas, parengti sveikatos apsaugos ministro 2011-08-12 įsakymo Nr. V-786 ,,Dėl aktyviojo gydymo paslaugų teikimo sąnaudų, apmokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, priskyrimo sąnaudų grupėms pagal giminingų diagnozių grupių metodą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą, išaiškinant gydymo įstaigoms kaip priskiriamos sąnaudos pagrindinei veiklai ir kitai veiklai bei finansinės ir investicinės veiklos sąnaudoms.

2. Vykdant Valstybės kontrolės rekomendacijas, užtikrinti, kad teritorinės ligonių kasos atliktų aptarnaujamos veiklos zonos asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) sąnaudų, įtrauktų į Sąnaudų apskaitos modelį, atitikties vertinimą tos ASPĮ buhalterinės apskaitos duomenims.

3. Pristatyti suinteresuotiems Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) skyriams ir VLK vadovybei galimybę bei parengtą asmens sveikatos priežiūros (ASP) paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis vieningą sąrašą, kuriame būtų apjungtos visuose sveikatos apsaugos ministro įsakymuose (50 įsakymų) patvirtintos ASP paslaugų bazinės kainos.

4. Atlikti analizę ir pateikti sveikam naujagimiui (DRG grupė P68D) suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų sąnaudų apmokėjimo galimybę bei pasiūlyti jų apmokėjimo metodą ir įvertinti papildomų lėšų įtaką PSDF biudžetui.

Informacinių sistemų priežiūros skyriaus vedėjas

Eimantas Minkevičius

1. Įsigyti ir įdiegti Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) darbuotojų kasmetinių atostogų planavimo ir užsakymo sistemą.

2. Užtikrinti VLK informacinių sistemų ir joms skirtos techninės įrangos priežiūros sutarčių pagal skyriaus kompetenciją vykdymą ir savalaikį jų atnaujinimą.

3. Įvykdyta sistemų monitoringo sistemos plėtra, prijungiant kritinių sistemų veiklos stebėseną.

4. Atnaujinti IT pagalbos informacinę sistemą su galimybe stebėti incidentų sprendimo ataskaitas.

5. Įdiegti bent vieną VLK ar skyriaus veiklą gerinančią priemonę.

Draudžiamųjų registro skyriaus vedėja

Natalija Jelenskienė

1. Atlikti Draudžiamųjų registro tvarkomų asmens duomenų analizę perteklinių duomenų tvarkymo atžvilgiu, atitinkamai peržiūrėti ir pakeisti Draudžiamųjų registro nuostatus siekiant mažinti administracinę naštą gyventojams dėl jų teikiamų dokumentų ir (arba) duomenų pateikimo.

2. Atlikti analizę ir Draudžiamųjų registro paslaugos pakeitimus tikslu suskaitmeninti dokumentų/duomenų, kurių pagrindu formuojami privalomojo sveikatos draudimo laikotarpiai, pateikimo procesą.

3. Organizuoti Konsultavimo informacinės sistemos plėtros darbus dėl pakeitimų, susijusių su Konsultavimo informacinės sistemos asmens duomenų tvarkymu el. priemonėmis gavus gyventojo sutikimą (BDAR reikalavimas dėl sutikimo). Parengti tvarkos aprašo projektą.

4. Inicijuoti ir realizuoti priemones, kurios padėtų optimizuoti skyriaus veiklą, didinti skyriaus veiklos efektyvumą.

Duomenų ir analizės skyriaus vedėja

Jūratė Sabalienė

1. Atlikti Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto išlaidų analizę pagal regionus.

2. Atlikti PSDF biudžeto išlaidų analizę pagal draudžiamųjų ir/arba apmokėjimo grupes.

3. Parengti duomenų teikimo veiklos aprašo projektą tvirtinimui, bendradarbiaujant su kitais veiklos padaliniais.

4. Organizuoti VLK duomenų vidaus vartotojų poreikių analizės atlikimą.

5. Parengti pagrindinių skyriaus veiklos procesų žemėlapius.

Centralizuotai apmokamų vaistų skyriaus vedėja

Lina Reinartienė

1. Vienintelio gamintojo gaminamų vaistų, kurie vartojami stacionare ir įsigyjami centralizuotai, kainų mažinimas.

2. Įvertinti Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąraše įrašytų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių atitikimą įrašymo į šį sąrašą kriterijams, atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, pateikti siūlymus SAM.

3. Parengti pneumokokinės vakcinos, skirtos rizikos grupėms skiepyti, naudojimo analizę, atsižvelgiant į gautus rezultatus, teikti siūlymus TLK dėl patikrinimų atlikimo.

4. Mažinti gydymo įstaigų administracinę naštą teikiant prašymus individualiam sąnario endoprotezui kompensuoti.

Medicinos priemonių kompensavimo skyriaus vedėjas

Giedrius Baranauskas

1. Pateikti siūlymus dėl teisės aktų pakeitimo rengiant vieną Ambulatoriškai naudojamų medicinos priemonių sąrašą.

2. Pateikti siūlymus dėl teisės aktų pakeitimo, keičiant akinių lęšių kompensavimo tvarką.

3. Apskaičiuoti medicinos priemonių bazines kainas Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo komisijai priėmus sprendimą siūlyti sveikatos apsaugos ministrui įrašyti naujas medicinos priemones į kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių sąrašą.

4. Užtikrinti, kad būtų atlikti visų ortopedijos įmonių, kurios nebuvo tikrintos per paskutiniuosius trejus metus, tikrinimai.

Vaistų kompensavimo skyriaus vedėjas

Evaldas Stropus

1. Tobulinti teritorinių ligonių kasų sudaromų sutarčių su vaistinėmis procesą ir mažinti vaistinėms administracinę naštą.

2. Kompensuojamųjų vaistų ir Medicinos priemonių/prietaisų (MPP) kainodaros ir kompensuojamųjų vaistų ir MPP kainynų rengimo tobulinimas.

3. Analizuoti brangių onkologinių vaistų, kompensuojamų daugiau nei 3 metus, klinikinį veiksmingumą (PFS ir OS) ir jei jis mažesnis, nei nurodyta vaisto charakteristikų santraukoje, teikti siūlymus dėl terapinio pervertinimo ir kompensavimo sąlygų peržiūrėjimo.

4. Apdraustųjų aprūpinimo MPP didinimas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-24