Pareigų aprašymas Spausdinti

    PATVIRTINTA
    Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
    direktoriaus 2020 m. birželio 30 d.
įsakymu
    Nr. 1P-151

 

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
EKONOMIKOS DEPARTAMENTAS
APSKAITOS SKYRIUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
    
                
    I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

               

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS


3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. finansų valdymas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. sprendimų įgyvendinimas.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA


5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. buhalterinė apskaita.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rengimas.

 

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

                
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
9. Registruoja apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis arba prireikus koordinuoja ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų registravimą apskaitos registruose.
10. Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
11. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.
12. Rengia kitas su finansų valdymu susijusias ataskaitas arba prireikus koordinuoja kitų su buhalterine apskaita susijusių ataskaitų rengimą.
13. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.
14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą.
15. Sudaro finansinės atskaitomybės ataskaitas arba prireikus koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą.
16. Vykdo mokėjimo procedūras arba, prireikus koordinuoja mokėjimo procedūrų vykdymą.
17. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
18. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
19. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
20. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
21. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
22. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

23. Priskaičiuoja pagal pirminius dokumentus darbo užmokestį, atostoginius, nedarbingumo pašalpas ir kitas išmokas VLK darbuotojams bei pajamų ir socialinio draudimo mokesčius įstatymų nustatyta tvarka ir terminais.
24. Pagal kompetenciją sudaro apskaitos registrus (įskaitant Didžiosios knygos registrą), Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto vykdymo ataskaitas, finansinės atskaitomybės ataskaitas pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ir (arba), esant poreikiui, koordinuoja šią veiklą.
25. Teikia finansinių ataskaitų duomenis ir kitą reikalingą informaciją darbuotojams, atsakingiems už duomenų įvedimą į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą.
26. Įveda VLK administruojamo PSDF finansinių ataskaitų duomenis ir kitą reikalingą informaciją į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą bei atlieka kitas priskirtas funkcijas sistemoje.
27. Atlieka paskesnę finansų kontrolę arba, esant poreikiui, koordinuoja paskesnės finansų kontrolės atlikimą.
28. Įstaigos vadovo pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus.

29. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI


30. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
30.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
30.2. studijų kryptis – ekonomika;
arba:

30.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
30.4. darbo patirtis – buhalterinės apskaitos srities patirtis;
30.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

 

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS


31. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
31.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;
31.2. organizuotumas – 3;
31.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;
31.4. analizė ir pagrindimas – 4;
31.5. komunikacija – 3.

32. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
32.1. finansų valdymas ir apskaita – 3;
32.2. privalomojo sveikatos draudimo sistemos modelio išmanymas – 3.