Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos
prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2021 m. vasario 1 d.
įsakymu Nr. 1P- 23

EKONOMIKOS DEPARTAMENTO
APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1.    Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Ekonomikos departamento Apskaitos skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2.    Pareigybės lygis – A2. Sudėtinga veikla.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1.    Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK veiklą;
3.2.    Išmanyti Buhalterinės apskaitos įstatymą, Sveikatos draudimo įstatymą, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus;
3.3.    Turėti aukštąjį universitetinį arba koleginį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo ar ekonomikos, ar buhalterijos krypties išsilavinimą;
3.4.    Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
3.5.    Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
3.6.    Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas).

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1.    Vykdo atsargų apskaitą (pajamavimas, nurašymas, pardavimas, perdavimas ir kt.);
4.2.    Vykdo VLK darbuotojų komandiruočių išlaidų apskaitą;
4.3.    Vykdo atsiskaitymus su atskaitingais asmenimis už atliktas ūkinių išlaidų operacijas pagal pateiktus dokumentus;
4.4.    Vykdo VLK ir teritorinių ligonių kasų  ūkinės veiklos mokėjimų biudžeto kontrolę Finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje;
4.5.    Vykdo teritorinių ligonių kasų finansavimo operacijas pagal teritorinių ligonių kasų pateiktas paraiškas lėšoms ūkinei veiklai gauti;
4.6.    Vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių apskaitą;
4.7.    Priima, tikrina ir registruoja VLK padalinių pateiktus dokumentus išlaidoms apmokėti (kompensuoti);
4.8.    Apdoroja su buhalterine apskaita susijusią informaciją;
4.9.    Registruoja ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis;
4.10.    Rengia ir teikia dokumentus apmokėjimui;
4.11.    Pagal kompetenciją sudaro apskaitos registrus, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto vykdymo ataskaitas, finansinės atskaitomybės ataskaitas pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
4.12.    Teikia finansinių ataskaitų duomenis ir kitą reikalingą informaciją darbuotojams, atsakingiems už duomenų įvedimą į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą;
4.13.    Atlieka paskesnę finansų kontrolę;
4.14.    Rengia ataskaitas, teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, susijusius su buhalterine apskaita;
4.15.    Pagal kompetenciją koordinuoja buhalterinės apskaitos vadovo, sąskaitų plano, kitų teisės aktų, raštų susijusių su Skyriaus veikla projektų rengimą ir teikimą;
4.16.    Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su Skyriaus kompetencija ir rengia atsakymų projektus;
4.17.    VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
4.18.    Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
4.19.    Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK, Skyriaus vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus;
4.20.    Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.