Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos
prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. balandžio 26 d.
įsakymu Nr. 1P-97

 


EKONOMIKOS DEPARTAMENTO
APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

 

1. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Ekonomikos departamento Apskaitos skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A 2.

 

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK veiklą;
3.2. Išmanyti Buhalterinės apskaitos įstatymą, Sveikatos draudimo įstatymą, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus; klausimus;
3.3. Turėti aukštąjį universitetinį arba koleginį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo ar ekonomikos, ar buhalterijos krypties išsilavinimą;  
3.4. Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
3.5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
3.6. Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas).

 

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. Vykdo iš fizinių asmenų žalų atlyginimui gautinų sumų dengimą su gautomis lėšomis žalų išieškojimo sistemoje;
4.2. Apdoroja su buhalterine apskaita susijusią informaciją;
4.3. Registruoja ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis;
4.4. Rengia ir teikia dokumentus apmokėjimui;
4.5. Pagal kompetenciją sudaro apskaitos registrus, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto vykdymo ataskaitas, finansinės atskaitomybės ataskaitas pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
4.6. Rengia VLK ir teritorinių ligonių kasų veiklos išlaidų sąmatų suvestines;
4.7. Tikrina VLK ir teritorinių ligonių kasų paraiškų lėšoms veiklai vykdyti atitikimą patvirtintoms išlaidų sąmatoms;
4.8. Rengia ir teikia ataskaitas apie valstybės biudžeto asignavimų panaudojimą bei vykdo nustatytas procedūras Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemoje;
4.9. Teikia finansinių ataskaitų duomenis ir kitą reikalingą informaciją darbuotojams, atsakingiems už duomenų įvedimą į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą;
4.10. Teikia informaciją apie žalų atlyginimą teisėtvarkos institucijoms bei kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims;
4.11. Atlieka paskesnę finansų kontrolę;
4.12. Rengia ataskaitas, teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, susijusius su buhalterine apskaita;
4.13. Rengia teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;
4.14. Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su Skyriaus kompetencija ir rengia atsakymų projektus;
4.15. VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
4.16. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
4.17. Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK, departamento, Skyriaus vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus;
4.18. Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.