Pareigų aprašymas Spausdinti

    PATVIRTINTA
    Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
    direktoriaus 2020 m. birželio 30 d.
įsakymu
    Nr. 1P-151

 

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
EKONOMIKOS DEPARTAMENTAS
APSKAITOS SKYRIAUS
VEDĖJAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
    
                
    I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Pareigybės lygmuo – skyriaus vedėjas (VII lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

                
II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS


3. Sprendimų įgyvendinimas.
4. Finansų valdymas.

     
III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA


5. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų apskaita.
6. Buhalterinė apskaita.

 

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

                
7. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.
12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Užtikrina struktūrinio padalinio nuostatuose patvirtintų tikslų siekimą, uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą.

17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI


18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
18.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
18.2. studijų kryptis – ekonomika;
18.3. studijų kryptis – apskaita;
arba:

18.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
18.5. darbo patirtis – buhalterinės apskaitos srities patirtis;
18.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

 

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS


19. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
19.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;
19.2. organizuotumas – 4;
19.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;
19.4. analizė ir pagrindimas – 5;
19.5. komunikacija – 5.

20. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
20.1. strateginis požiūris – 3;
20.2. veiklos valdymas – 2;
20.3. lyderystė – 2.

21. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
21.1. finansų valdymas ir apskaita – 5;
21.2. privalomojo sveikatos draudimo sistemos modelio išmanymas – 5.