Pareigų aprašymas Spausdinti

    PATVIRTINTA
    Valstybinės ligonių kasos prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos
    direktoriaus 2020 m. rugsėjo 25 d. 
įsakymu Nr. 1P-219
    

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
EKONOMIKOS DEPARTAMENTAS
DIREKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
    
                
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Pareigybės lygmuo – departamento vadovas (III lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).

                
II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS


3. Sprendimų įgyvendinimas.
4. Veiklos planavimas.
5. Finansų valdymas.
6. Politikos formavimas.
7. Stebėsena ir analizė.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA


8. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto valdymas.
9. Ligonių kasų veiklos planavimas ir atskaitomybė už patvirtintų planų įgyvendinimą.
10. Buhalterinės apskaitos užtikrinimas.
11. Politikos formavimas privalomojo sveikatos draudimo lėšų valdymo srityje.
12. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kompensuojamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis, kainodara.


IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

                
13. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
14. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
15. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
16. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
17. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui.
18. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui.
19. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui.
20. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui.
21. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

22. Užtikrina struktūrinio padalinio nuostatuose patvirtintų tikslų siekimą, uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą.
23. Užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų įstaigos oficialiai pozicijai.
24. Analizuoja kuruojamų skyrių veiklą ir teikia įstaigos vadovui pasiūlymus dėl jos gerinimo.
25. Savo kompetencijos ribose kontroliuoja įsakymų vykdymą.
26. Dalyvauja įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens sudaromų komisijų darbe, o įstaigos vadovo pavedimu ir kitų institucijų (ministerijų ir kt.) sudaromų komisijų darbe.

27. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI


28. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
28.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
28.2. studijų kryptis – ekonomika;
28.3. studijų kryptis – finansai;
28.4. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
arba:

28.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
28.6. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
28.7. darbo patirtis – privalomojo sveikatos draudimo srities patirtis;
28.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai. 

29. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
29.1. kalba – anglų;

29.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.


VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS


30. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
30.1. vertės visuomenei kūrimas – 5;
30.2. organizuotumas – 5;
30.3. patikimumas ir atsakingumas – 5;
30.4. analizė ir pagrindimas – 5;
30.5. komunikacija – 4.

31. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
31.1. strateginis požiūris – 4;
31.2. veiklos valdymas – 5;
31.3. lyderystė – 4.

32. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
32.1. veiklos planavimas – 5;
32.2. privalomojo sveikatos draudimo sistemos modelio išmanymas – 5.