Pareigų aprašymas Spausdinti

    PATVIRTINTA
    Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
    direktoriaus 2021 m. rugsėjo 16 d.
įsakymu Nr. 1K-263
    

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
PASLAUGŲ EKSPERTIZĖS IR KONTROLĖS SKYRIAUS
PATARĖJAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

    
                
  I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. sprendimų įgyvendinimas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. priežiūra ir kontrolė.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. privalomojo sveikatos draudimo politikos įgyvendinimas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. ūkio subjektų veiklos priežiūra ir (ar) kontrolė vykdant privalomąjį sveikatos draudimą.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo ir rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
10. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
11. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
14. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
15. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
16. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
17. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
18. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
19. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
20. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
21. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
22. Analizuoja ir apibendrina duomenis, susijusius su specializuotų ambulatorinių, ambulatorinės chirurgijos ir dienos chirurgijos paslaugų teikimu.  
23. Teikia pasiūlymus dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų kompensavimo mechanizmų tobulinimo ar jų nustatymo.
24. Teikia pasiūlymus dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų kompensavimo prioritetinių krypčių.

25. Įstaigos vadovo pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje.
26. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus.

27. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

28. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
28.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
28.2. studijų kryptis – medicina;
28.3. studijų kryptis – visuomenės sveikata;
arba:

28.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
28.5. darbo patirtis – asmens sveikatos priežiūros srities patirtis;
28.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

29. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0
29.1. komunikacija – 4;
29.2. analizė ir pagrindimas – 5;
29.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;
29.4. organizuotumas – 4;
29.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.

30. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0
30.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 4.

31. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0
31.1. sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo proceso valdymas – 4;
31.2. privalomojo sveikatos draudimo sistemos modelio išmanymas – 4.