Pareigų aprašymas Spausdinti

    PATVIRTINTA
    Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
direktoriaus 2021 m. rugsėjo 16 d.
įsakymu Nr. 1K-263
    

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
PASLAUGŲ EKSPERTIZĖS IR KONTROLĖS SKYRIAUS
VEDĖJAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

    
                
    I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Pareigybės lygmuo – skyriaus vadovas (V lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui (įstaigos vadovo pavaduotojui).

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Sprendimų įgyvendinimas.
4. Priežiūra ir kontrolė.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. privalomojo sveikatos draudimo politikos įgyvendinimas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. ūkio subjektų veiklos priežiūra ir (ar) kontrolė vykdant privalomąjį sveikatos draudimą.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
16. Koordinuoja TLK atliekamą ūkio subjektų veiklos priežiūrą ir (ar) kontrolę vykdant privalomąjį sveikatos draudimą.

17. Įstaigos vadovo pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje.
18. Užtikrina struktūrinio padalinio nuostatuose patvirtintų tikslų siekimą, uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą.

19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.2. studijų kryptis – medicina;
20.3. studijų kryptis – ekonomika;
arba:

20.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.5. darbo patirtis – privalomojo sveikatos draudimo srities patirtis;
20.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

21. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
21.1. kalba – anglų;

21.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

22. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
22.1. komunikacija – 5;
22.2. analizė ir pagrindimas – 5;
22.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;
22.4. organizuotumas – 4;
22.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.

23. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
23.1. lyderystė – 4;
23.2. veiklos valdymas – 4;
23.3. strateginis požiūris – 4.

24. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
24.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 5.

25. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
25.1. privalomojo sveikatos draudimo sistemos modelio išmanymas – 5;
25.2. sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo proceso valdymas – 5.