Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos
prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2020  m. rugsėjo 28 d.
įsakymu Nr. 1P-230

 


PASLAUGŲ STEBĖSENOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

 

1. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Paslaugų stebėsenos skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2. Sudėtinga veikla.

 

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK veiklą;
3.2. Išmanyti Sveikatos draudimo įstatymą, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą, Sveikatos sistemos įstatymą, kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus;
3.3. Turėti aukštąjį universitetinį arba koleginį ar jam prilygintą matematikos arba informatikos mokslų išsilavinimą;
3.4. Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
3.5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
3.6. Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas).

 

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. Koordinuoja informacinėje sistemoje „Sveidra“ esamų stacionarinių paslaugų duomenų kokybės tikrinimo, pateikimo ir analizės procesus;
4.2. Koordinuoja klinikinio kodavimo subjektų rizikos grupių nustatymo procesus;
4.3. Rengia klinikinio kodavimo statistines ataskaitas;
4.4. Teikia Skyriaus darbuotojams Stacionarinių paslaugų apskaitos posistemės duomenis, būtinus Skyriaus funkcijoms vykdyti;
4.5. Dalyvauja administruojant TLK-10-AM/ACHI/Kodavimo standartų elektroninio vadovo veiklos dalį;
4.6. Koordinuoja reikiamos informacijos Stacionarinių paslaugų apskaitos posistemės tobulinimui rinkimą;
4.7. Pagal Skyriaus kompetenciją veiklos klausimais dalyvauja atliekant Stacionarinių paslaugų apskaitos posistemės pakeitimus;
4.8. Rengia reikiamų duomenų Skyriaus funkcijoms vykdyti užklausas ir teikia jas VLK Informacinių technologijų departamentui;
4.9. Pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja organizuojant bendrus posėdžius su teritorinėmis ligonių kasomis ir (arba) asmens sveikatos priežiūros įstaigomis;
4.10. Rengia teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;
4.11. Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su Skyriaus kompetencija ir rengia atsakymų projektus;
4.12. VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
4.13. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
4.14. Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK, Skyriaus vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus;
4.15. Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka