Pareigų aprašymas Spausdinti

    PATVIRTINTA
    Valstybinės ligonių kasos prie
Sveikatos apsaugos ministerijos
    direktoriaus 2020 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1P-230

 

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
PASLAUGŲ STEBĖSENOS SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
    
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

                
II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS


3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. priežiūra ir kontrolė.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. sprendimų įgyvendinimas.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA


5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. privalomojo sveikatos draudimo politikos įgyvendinimas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. informacijos, susijusios su sprendimų privalomojo sveikatos draudimo srityje įgyvendinimu apdorojimas arba informacijos apdorojimo koordinavimas.

 

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

                
7. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
8. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
10. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
11. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
12. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
13. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
14. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
15. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
16. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
17. Atlieka asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) teikiamų privalomojo sveikatos draudimo informacinei sistemai duomenų apie ambulatorines ir stacionarines paslaugas stebėseną, teikia išvadas ir rekomendacijas teritorinėms ligonių kasoms (toliau – TLK) ir ASPĮ; rengia klinikinio kodavimo taisykles ir stebėsenos rodiklius; dalyvauja rengiant klinikinio kodavimo vertinimo ataskaitas, analizuoja ASPĮ aktyviojo gydymo paslaugų struktūrą ir teikimo pokyčius.
18. Rengia metodinę medžiagą, pranešimus, konsultuoja ASPĮ ir TLK klinikinio kodavimo klausimais, organizuoja mokymus, vertina ASPĮ pateiktos medicininės dokumentacijos kopijas, analizuoja klinikinius atvejus ir teikia rekomendacijas dėl klinikinio kodavimo.
19. Metodiškai vadovauja TLK atliekamai asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis (toliau – sveikatos priežiūros paslaugos) pagal giminingų diagnozių grupių metodą, klinikinio kodavimo kontrolei.
20. Dalyvauja vertinant, analizuojant aktyviojo gydymo paslaugų išlaidų apmokėjimą pagal giminingų diagnozių grupių metodą ir modeliuojant giminingų diagnozių grupių metodo tobulinimo poveikį PSDF biudžeto išlaidoms ir ASPĮ pajamoms; teikia siūlymus dėl sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų apmokėjimo pagal giminingų diagnozių grupių metodą tobulinimo.
21. Dalyvauja administruojant TLK-10-AM/ACHI/ACS elektroninio vadovo veiklos dalį.

22. Įstaigos vadovo pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus.

23. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI


24.0. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
24.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
24.2. studijų kryptis – medicina;
arba:

24.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
24.4. darbo patirtis – privalomojo sveikatos draudimo srities patirtis;
24.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

 

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS


25. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
25.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;
25.2. organizuotumas – 3;
25.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;
25.4. analizė ir pagrindimas – 4;
25.5. komunikacija – 3.

26. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
26.1. informacijos valdymas – 3.

27. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
27.1. privalomojo sveikatos draudimo sistemos modelio išmanymas – 3.