Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos
prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2021 m. liepos 14 d.
įsakymu Nr. 1P-149

VAISTŲ KOMPENSAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1.    Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Vaistų kompensavimo skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2.    Pareigybės lygis – A1. Vidutinio sudėtingumo veikla.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1.    Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK veiklą;
3.2.    Išmanyti Sveikatos draudimo įstatymą, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą, Sveikatos sistemos įstatymą, Farmacijos įstatymą, Viešųjų pirkimų įstatymą, kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus;
3.3.    Turėti aukštąjį universitetinį farmacijos studijų krypties išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.4.    Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
3.5.    Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
3.6.    Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
3.7.    Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas).

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. Rengia analizes ir teikia išvadas apie Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto išlaidas kompensuojamiesiems vaistams bei medicinos pagalbos priemonėms (toliau – MPP) ir jų suvartojimą bei jomis pagrįstus pranešimus (pristatymus);
4.2. Pagal kompetenciją vertina pateiktas paraiškas dėl vaistinių preparatų įtraukimo į Kompensuojamųjų vaistinių preparatų (toliau – KVP) kainyną ir dėl MPP įtraukimo į Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių (toliau – KMPP) kainyną;
4.3. Renka informaciją apie KVP ir KMPP kainas, tvarko Kompensuojamųjų ir nekompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainų deklaravimo ir kainynų sudarymo informacinės sistemos „iDrug“ duomenis, kompensuojamųjų vaistų ir MPP kainų deklaravimo ir kainyno sudarymo dalyje;
4.4. Pagal suteiktus įgaliojimus tvarko informaciją apie kompensuojamųjų vaistų ir MPP kainas ir nuolaidas paciento priemokai administruojant informacinės sistemos SVEIDRA kompensuojamųjų vaistų ir MPP klasifikatoriaus duomenis;
4.5. Atlieka informacinių sistemų SVEIDRA ir DANAVIP Kompensuojamųjų vaistų dalies ataskaitų vykdymo teisingumo analizę ir duomenų priežiūrą pagal suteiktus įgaliojimus;
4.6. Vertina KVP ir KMPP kainynų ir jų pakeitimų įtaką PSDF biudžeto išlaidoms kompensuojamiesiems vaistams ir MPP;
4.7. Teikia fiziniams asmenims ir sveikatos priežiūros specialistams farmacinę informaciją apie kompensuojamuosius vaistinius preparatus, racionalų kompensuojamųjų vaistinių preparatų vartojimą;
4.8. Bendradarbiauja su kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir jų institucijų atstovais vaistinių preparatų ir MPP kompensavimo klausimais;
4.9. Tvarko VLK intranete ir VLK svetainėje talpinamus dokumentus pagal Skyriaus atsakomybei priskirtus katalogus;
4.10. Teikia Skyriuje turimą informaciją kitiems VLK padaliniams bei teritorinėms ligonių kasoms, esant jų motyvuotam prašymui;
4.11. Analizuoja ir pagal poreikį teikia informaciją dėl esamo vaistinių preparatų ir MPP kompensavimo teisinio reglamentavimo tobulinimo, rengia teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;
4.12. Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su Skyriaus kompetencija ir rengia atsakymų projektus;
4.13. VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje įskaitant tarpinstitucines darbo grupes ir komisijas;
4.14. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
4.15. Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK, Skyriaus vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus;
4.16. Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai; už darbuotojui pavestų funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.