Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos
prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 29 d.
įsakymu Nr. 1P-235


VAISTŲ KOMPENSAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Vaistų kompensavimo skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2. Veiklos sudėtingumas – sudėtinga veikla.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK veiklą;
3.2. Išmanyti Sveikatos draudimo įstatymą, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą, Sveikatos sistemos įstatymą, Farmacijos įstatymą, kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus;
3.3. Turėti aukštąjį universitetinį sveikatos mokslo studijų srities medicinos, visuomenės sveikatos arba farmacijos krypties išsilavinimą;
3.4. Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
3.5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
3.6. Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas).

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. Rengia analizes ir teikia išvadas apie Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto išlaidas kompensuojamiesiems vaistams bei MPP ir jų suvartojimą bei jomis pagrįstus pranešimus (pristatymus);
4.2. Pagal kompetenciją vertina pateiktas paraiškas dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įtraukimo į kompensavimo sistemą;
4.3. Pagal suteiktus įgaliojimus tvarko informaciją apie kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių kainas ir nuolaidas paciento priemokai administruojant informacinės sistemos SVEIDRA kompensuojamųjų vaistų klasifikatoriaus duomenis;
4.4. Atlieka informacinės sistemos DANAVIP Kompensuojamųjų vaistų dalies ataskaitų vykdymo teisingumo analizę ir duomenų priežiūrą pagal suteiktus įgaliojimus;
4.5. Vertina labai retų ligų ir būklių bei nenumatytų atvejų gydymo išlaidų kompensavimo prašymus ir rengia išvadas dėl gydymo išlaidų kompensavimo, tai patvirtinančius garantinius raštus;
4.6. Bendradarbiauja su kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir jų institucijų atstovais vaistinių preparatų ir MPP kompensavimo klausimais;
4.7. Teikia skyriuje turimą informaciją kitiems VLK padaliniams bei teritorinėms ligonių kasoms, esant jų motyvuotam prašymui;
4.8. Rengia sutartis su vaistų gamintojais dėl vaistų, kurių gydymo išlaidos apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų, skirtų labai retų būklių gydymui ir gydymui nenumatytais atvejais kompensuoti, išlaidų valdymo;
4.9. Tvarko VLK intranete ir VLK svetainėje talpinamus dokumentus pagal Skyriaus atsakomybei priskirtus katalogus;
4.10. Analizuoja ir pagal poreikį teikia informaciją dėl esamo vaistinių preparatų ir MPP kompensavimo teisinio reglamentavimo tobulinimo, rengia teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;
4.11. Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su Skyriaus kompetencija ir rengia atsakymų projektus;
4.12. VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, įskaitant tarpinstitucines darbo grupes ir komisijas;
4.13. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
4.14. Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK, Skyriaus vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus;
4.15. Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai; už darbuotojui pavestų funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.