Pareigų aprašymas Spausdinti

    PATVIRTINTA
    Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
    direktoriaus 2020 m. rugsėjo 29 d.
įsakymu Nr. 1P-235

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
VAISTŲ KOMPENSAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
    
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. sprendimų įgyvendinimas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. stebėsena ir analizė.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. labai retų būklių gydymui skirtų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių (toliau - MPP) kompensavimo garantijų rengimas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau - PSDF) biudžeto, skirto Labai retų būklių gydymui vaistams ir MPP kompensuoti išlaidų valdymas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
10. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
11. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
12. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
15. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
16. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
17. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
18. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
19. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
20. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
21. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

22. Vertina ekonominį derybų pasiūlymą dėl vaistų kainų, prognozuoja jo įtakos PSDF biudžetui, rengia sutartis su vaistų gamintojais dėl vaistų, kurių gydymo išlaidos apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų, skirtų labai retų būklių gydymui ir gydymui nenumatytais atvejais kompensuoti, išlaidų valdymo;.
23. Įstaigos vadovo pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus.

24. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

25. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
25.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
25.2. studijų kryptis – visuomenės sveikata;
25.3. studijų kryptis – farmacija;
25.4. studijų kryptis – medicina;
arba:

25.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
25.6. darbo patirtis – privalomojo sveikatos draudimo srities patirtis;
25.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

26. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
26.1. komunikacija – 3;
26.2. analizė ir pagrindimas – 4;
26.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;
26.4. organizuotumas – 3;
26.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

27. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
27.1. informacijos valdymas – 3.

28. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
28.1. sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo proceso valdymas – 3;
28.2. privalomojo sveikatos draudimo sistemos modelio išmanymas – 3.