Pareigų aprašymas Spausdinti

    PATVIRTINTA
    Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
    direktoriaus 2020 m. rugsėjo 29 d.
    įsakymu Nr. 1P- 235

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
VAISTŲ KOMPENSAVIMO SKYRIAUS
PATARĖJAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
    
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. sprendimų įgyvendinimas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. stebėsena ir analizė;
4.2. administracinių paslaugų teikimas.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių (toliau - MPP) išrašymo sveikatos priežiūros įstaigose ir išdavimo vaistinėse bei jų išlaidų kompensavimo teisėtumo kontrolė.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. racionalaus kompensuojamųjų vaistų ir MPP vartojimo stebėsena;
6.2. paciento priemokų padengimo ir administracinės paslaugos teikimo koordinavimas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
9. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
10. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo ir rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
11. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
12. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
15. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
16. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
17. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
18. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
19. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
20. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
21. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
22. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
23. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.
24. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
25. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
26. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
27. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

28. Koordinuoja vaistinių ir ūkio subjektų sutarčių rengimą.
29. Teikia fiziniams asmenims ir sveikatos priežiūros specialistams farmacinę informaciją apie kompensuojamuosius vaistinius preparatus, racionalų kompensuojamųjų vaistinių preparatų vartojimą.
30. Koordinuoja paciento priemokų padengimą ir administracinės paslaugos teikimą.
31. Dalyvauja rengiant ligų gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašų projektus.
32. Pagal Skyriaus kompetenciją prižiūrėti PSDF biudžeto vykdymą.
33. Įstaigos vadovo pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus.

34. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

35. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
35.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
35.2. studijų kryptis – farmacija;
arba:

35.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
35.4. darbo patirtis – privalomojo sveikatos draudimo srities patirtis;
35.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

36. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
36.1. komunikacija – 4;
36.2. analizė ir pagrindimas – 5;
36.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;
36.4. organizuotumas – 4;
36.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.

37. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
37.1. informacijos valdymas – 4.

38. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
38.1. sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo proceso valdymas – 4;
38.2. privalomojo sveikatos draudimo sistemos modelio išmanymas – 4.