Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 30 d.
įsakymu Nr. 1P-253


CENTRALIZUOTAI APMOKAMŲ VAISTŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Centralizuotai apmokamų vaistų skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A 2. Sudėtinga veikla.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK veiklą bei mokėti juos taikyti praktikoje;
3.2. Išmanyti Sveikatos draudimo įstatymą, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą, Sveikatos sistemos įstatymą, Viešųjų pirkimų įstatymą, kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus;
3.3. Turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
3.4. Mokėti savarankiškai analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
3.5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
3.6. Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas).

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. Savarankiškai atlieka ekspertinį darbą derantis dėl centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių (toliau – MPP) kainų bei vykdant šių vaistų ir MPP centralizuotus pirkimus;
4.2. Kontroliuoja sutarčių dėl centralizuotai apmokamų vaistų bei MPP vykdymą;
4.3. Vykdo Centralizuotai apmokamų vaistų ir MPP panaudojimo duomenų analizę bei rengia ir teikia ataskaitas, susijusias su Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir MPP naudojimu;
4.4. Inicijuoja centralizuotai apmokamų vaistų ir MPP viešųjų pirkimų procedūras (rengia technines specifikacijas, rengia teikimus Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių viešųjų pirkimų komisijai, vertina pateiktus pasiūlymus);
4.5. Teikia pasiūlymus ir kitą būtinąją informaciją dėl centralizuotai perkamų vaistų perkėlimo į kompensuojamųjų vaistų sąrašą ar jų kompensavimo būdo pakeitimo;
4.6. Pagal Skyriaus kompetenciją prižiūri TLK vykdomą centralizuotai apmokamų  vaistinių preparatų ir MPP panaudojimo teisėtumo bei su šių vaistinių preparatų ir MPP naudojimu susijusią ASPĮ veiklos kontrolę, teikia šiuo klausimu TLK metodines rekomendacijas;
4.7. Nagrinėja gydymo įstaigų per Eilių valdymo informacinę sistemą pateiktus prašymus dėl apdraustųjų Privalomuoju sveikatos draudimu įtraukimo į laukiančiųjų nemokamo sąnario endoprotezo skyrimo eilę (toliau – Eilė), rengia apdraustiesiems pranešimus apie jų įtraukimą į Eilę;
4.8. Nagrinėja apdraustųjų prašymus dėl Eilės atidėjimo, gydymo įstaigos keitimo ar grąžinimo į Eilę ir rengia į juos atsakymų projektus;
4.9. Nagrinėja apdraustųjų prašymus kompensuoti sąnario endoprotezo įsigijimo išlaidas;
4.10. Seka teisės aktų pasikeitimus, vertina jų įtaką Skyriaus veiklai, teikia informaciją, susijusią su Skyriaus veikla, internetinės VLK svetainės atnaujinimui;
4.11. Teikia siūlymus dėl veiklos teisinio reglamentavimo tobulinimo bei savarankiškai rengia teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;
4.12. Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su Skyriaus kompetencija ir rengia atsakymų projektus;
4.13. VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja įstaigos ir kitų institucijų darbo grupių, komisijų veikloje;
4.14. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
4.15. Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK, Skyriaus vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus;
4.16. Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.