Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 30 d.
įsakymu Nr. 1P-253


CENTRALIZUOTAI APMOKAMŲ VAISTŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Centralizuotai apmokamų vaistų skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2. Vidutinio sudėtingumo veikla.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK veiklą;
3.2. Išmanyti Sveikatos draudimo įstatymą, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą, Sveikatos sistemos įstatymą, Viešųjų pirkimų įstatymą, kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus;
3.3. Turėti aukštąjį universitetinį arba koleginį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų medicinos ar farmacijos ar visuomenės sveikatos krypties arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
3.4. Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
3.5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
3.6. Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas).

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. Atlieka ekspertinį darbą, vykdant centralizuotai apmokamų medicinos pagalbos priemonių (toliau – MPP)  pirkimus;
4.2. Kontroliuoja centralizuotai apmokamų MPP pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymą, rengia šių sutarčių vykdymo ataskaitas;
4.3. Tikrina tiekėjų pateiktas sąskaitas už sąnarių endoprotezus ir teikia juos apmokėti Apskaitos skyriui;
4.4. Paskirsto centralizuotai nupirktas MPP gydymo įstaigoms;
4.5. Eilių valdymo informacinės sistemos (toliau – EVIS) pagalba apdraustiesiems Privalomuoju sveikatos draudimu skiria centralizuotai nupirktus sąnarių endoprotezus ir rengia jiems pranešimus apie nemokamo sąnario endoprotezo paskyrimą;
4.6. EVIS pagalba apdraustiesiems Privalomuoju sveikatos draudimu skiria kompensacijas už savo lėšomis įsigytus sąnarių endoprotezus ir jų pateiktus dokumentus teikia apmokėti Apskaitos skyriui;
4.7. Tvarko EVIS sąnarių endoprotezų komponentų klasifikatorius;
4.8. Tikrina gydymo įstaigų EVIS pateiktas endoprotezavimo ataskaitas;
4.9. Tikrina tiekėjų pateiktas sąskaitas už revizinėms operacijoms panaudotus sąnarių endoprotezus ir teikia jas apmokėti Apskaitos skyriui;
4.5. Rengia ir teikia centralizuotai apmokamų MPP panaudojimo ataskaitas;
4.6. Organizuoja centralizuotai apmokamų  MPP viešųjų pirkimų procedūras;
4.7. Teikia informaciją, susijusią su skyriaus veikla, internetinės VLK svetainės atnaujinimui;
4.8. Rengia teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;
4.9. Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su Skyriaus kompetencija ir rengia atsakymų projektus;
4.10.  VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
4.11. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
4.12. Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK, Skyriaus vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus;
4.13. Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.