Pareigų aprašymas Spausdinti

    PATVIRTINTA
    Valstybinės ligonių kasos
prie Sveikatos apsaugos ministerijos
    direktoriaus 2020 m. rugsėjo 30 d.
įsakymu Nr. 1P-253

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
CENTRALIZUOTAI APMOKAMŲ VAISTŲ SKYRIAUS
VEDĖJAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
    
                
    I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Pareigybės lygmuo – skyriaus vadovas (V lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui (įstaigos vadovo pavaduotojui).

                
 II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Sprendimų įgyvendinimas.
4. Stebėsena ir analizė.
5. Administracinių paslaugų teikimas.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

6. Centralizuotai apmokamų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimas.
7. Centralizuotai apmokamų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo įtaka PSDF biudžetui.
8. Administracinių paslaugų, susijusių su centralizuotai apmokamais vaistiniais preparatais ir medicinos pagalbos priemonėmis, teikimas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

9. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
10. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
13. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
14. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
15. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
16. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
17. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

18. Užtikrina struktūrinio padalinio nuostatuose patvirtintų tikslų siekimą, uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą.

19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.2. studijų kryptis – medicina;
20.3. studijų kryptis – visuomenės sveikata;
20.4. studijų kryptis – vadyba;
arba:

20.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.6. darbo patirtis – privalomojo sveikatos draudimo srities patirtis;
20.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

21. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
21.1. kalba – anglų;

21.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

22. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
22.1. komunikacija – 5;
22.2. analizė ir pagrindimas – 5;
22.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;
22.4. organizuotumas – 4;
22.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.

23. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
23.1. lyderystė – 4;
23.2. veiklos valdymas – 4;
23.3. strateginis požiūris – 4.

24. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
24.1. informacijos valdymas – 5.

25. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
25.1. privalomojo sveikatos draudimo sistemos modelio išmanymas – 5;
25.2. sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo proceso valdymas – 5.