Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2021 m. vasario 1 d.
įsakymu Nr. 1P- 26


MEDICINOS PRIEMONIŲ KOMPENSAVIMO SKYRIAUS
PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1.    Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Medicinos priemonių kompensavimo skyriaus (toliau – Skyriaus) patarėjo pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2.    Pareigybės lygis – A2. Sudėtinga veikla.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1.    Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK veiklą;
3.2.    Išmanyti Sveikatos draudimo įstatymą, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą, Sveikatos sistemos įstatymą, kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus;
3.3.    Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą inžinerijos mokslų studijų krypties (mechanikos inžinerijos), sveikatos mokslų studijų krypties (medicinos ar slaugos, ar reabilitacijos, ar medicinos technologijų, ar visuomenės sveikatos) arba gyvybės mokslų studijų krypties (biochemijos) išsilavinimą;
3.4.    Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
3.5.    Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
3.6.    Mokėti dirbti šiomis šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas).

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1.    Analizuoja VLK informacinėse sistemose ir duomenų bazėse esančią informaciją, susijusią su medicinos priemonių (prietaisų), būtinų apdraustųjų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuoma (toliau – nuomojamos medicinos priemonės) ir akinių lęšių kompensavimu, vertina šių priemonių išdavimo dinamiką bei naujų priemonių įrašymo į kompensuojamąjį sąrašą poreikį ir tikimybę bei atlieka kompensacijai skiriamų lėšų poreikio prognozę;
4.2.    Rengia VLK direktoriaus įsakymų dėl sutarčių dėl apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis, ortodontiniais aparatais, akinių lęšiais (toliau – medicinos priemonės) ir dėl nuomojamų medicinos priemonių išlaidų kompensavimo tipinių sutarčių patvirtinimo projektus;
4.3.    Rengia sutarčių su ūkio subjektais dėl apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu aprūpinimo medicinos priemonėmis ir nuomojamomis medicinos priemonėmis, projektus;
4.4.    Atlieka ekspertinį darbą vertinant nuomojamų medicinos priemonių išlaidas patvirtinančius dokumentus – nustato, ar ūkinė operacija yra teisėta, ar dokumentai, susiję su ūkinės operacijos atlikimu, tinkamai parengti;
4.5.    Vykdo ūkio subjektų, nuomojančių medicinos priemones, veiklos kontrolę savo kompetencijos ribose;
4.6.    Kontroliuoja sutarčių dėl nuomojamų medicinos priemonių su ūkio subjektais vykdymą;
4.7.    Koordinuoja sutarčių su optikomis ir kitais ūkio subjektais dėl medicinos priemonių išlaidų kompensavimo sudarymą Teritorinėse ligonių kasose;
4.8.    Rengia ataskaitas, susijusias su nuomojamų medicinos priemonių išlaidų kompensavimu;
4.9.    Rengia ir teikia atsakingam VLK darbuotojui informaciją, susijusią su Skyriaus veikla, internetinei VLK svetainei atnaujinti ir (arba) koordinuoja šios informacijos teikimą;
4.10.    Rengia teisės aktų, raštų susijusių su Skyriaus veikla, projektus;
4.11.    Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su Skyriaus veikla;
4.12.    Pagal kompetenciją dalyvauja vykdant VLK viešųjų pirkimų procedūras – teikia pirkimo komisijai pirkimo inicijavimui reikalingus pirkimo dokumentus;
4.13.    Dalyvauja VLK direktoriaus ar jo įgalioto asmens sudaromų komisijų darbe, o direktoriaus pavedimu ir kitų institucijų (ministerijų ir kt.) sudaromų komisijų darbe;
4.14.    Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
4.15.    Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK ir Skyriaus vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus;
4.16.    Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.