Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2021 m. sausio 11 d.
įsakymu Nr. 1P-5


TEISĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1.    Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Teisės skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2.    Pareigybės lygis – A2. Sudėtinga veikla.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1.    Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK veiklą;
3.2.    Išmanyti Civilinį kodeksą, Viešųjų pirkimų įstatymą, Sveikatos draudimo įstatymą, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą, Sveikatos sistemos įstatymą, Viešojo administravimo įstatymą, kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus;
3.3.    Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų patirtį viešųjų pirkimų srityje;
3.4.    Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
3.5.    Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
3.6.    Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas).

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1.    Dalyvauja nuolat veikiančių viešųjų pirkimų komisijų darbe, įskaitant, bet neapsiribojant komisijos sekretoriaus funkcijų vykdymu;
4.2.    Atlieka ekspertinį tiekėjų pasiūlymų vertinimą, teikia vertinimo išvadas;
4.3.    Rengia skelbimus ir ataskaitas apie vykdomus viešuosius pirkimus, viešina vykdomų pirkimų laimėjusių dalyvių pasiūlymus, sudarytas pirkimo sutartis, preliminariąsias sutartis ir šių sutarčių pakeitimus;
4.4.    Rengia pranešimus tiekėjams;
4.5.    Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais.
4.6.    Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo rengimą;
4.7.    Savarankiškai arba kartu su kitais VLK padaliniais vertina kitų valstybės institucijų pateiktus derinti teisės aktų projektus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų organizavimą, rengia dėl jų pastabas bei pasiūlymus;
4.8.    Rengia ir derina sutarčių projektus, pagal poreikį dalyvauja derybose jas sudarant ir pasirašant vertina kitų VLK padalinių parengtų sutarčių teisėtumą;
4.9.    Rengia VLK vykdomų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų dokumentus;
4.10.    Atlieka viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas, vykdant mažos vertės viešuosius pirkimus, kai tokiems pirkimams vykdyti nėra sudaroma viešųjų pirkimų komisija;
4.11.    Kuruoja nuolat veikiančių viešųjų pirkimų pirkimo organizatorių vykdomų pirkimų organizavimą ir vykdymą;
4.12.    Bendradarbiauja su VLK struktūrinių padalinių ir pavaldžių įstaigų pirkimo iniciatoriais, juos konsultuoja viešųjų pirkimų klausimais, nagrinėja perkamų prekių, paslaugų ar darbų sutarčių projektus ir teikia pastabas dėl jų parengimo;
4.13.    Nagrinėja viešuosiuose pirkimuose gautas pretenzijas skundus, ieškinius ir kitus procesinius dokumentus pateiktus teismams ir ikiteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijoms, rengia atsakymų į juos projektus, vertina kitų VLK struktūrinių padalinių ir pavaldžių įstaigų parengtus atsakymų projektus;
4.14.    Rengia ir vertina kitų VLK padalinių parengtus skundus, ieškinius, pretenzijas, atsiliepimus į skundus, ieškinius ar pretenzijas ir kitus procesinius dokumentus teismams ir ikiteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijoms, pagal kompetenciją atstovauja VLK teismuose ir ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose;
4.15.    Rengia teisės aktų, raštų ir kitų dokumentų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;
4.16.    Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su viešaisiais pirkimais ir rengia atsakymų projektus;
4.17.    VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
4.18.    Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
4.19.    Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK, Skyriaus vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus;
4.20.    Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.