Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2020 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1P-224

TEISĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Teisės skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2. Vidutinio sudėtingumo.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK veiklą;
3.2. Išmanyti Civilinį kodeksą, Sveikatos draudimo įstatymą, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą, Sveikatos sistemos įstatymą, Viešojo administravimo įstatymą, kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus;
3.3. Turėti aukštąjį universitetinį arba koleginį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės išsilavinimą;
3.4. Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
3.5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles; 
3.6. Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas). 

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. Tvarko teismų išduotus vykdomuosius dokumentus;
4.2.  Registruoja, kaupia ir sistemina duomenis Žalų išieškojimo informacinėje sistemoje;
4.3. Bendradarbiauja su Antstolių rūmais ir antstolių kontoromis dėl išieškojimo pagal vykdomuosius dokumentus;
4.4. Vykdo apdraustojo privalomuoju sveikatos draudimu sveikatai padarytos žalos, kai už jam suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas sumokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, (toliau – žala) išieškojimo iš fizinių ir juridinių asmenų stebėseną ir kontrolę;
4.5. Pagal pateiktus apskaitos duomenis teikia informaciją apie Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlygintą žalą;
4.6. Rengia skundus, ieškinius, pretenzijas, atsiliepimus į skundus ir kitus procesinius dokumentus teismams žalos išieškojimo srityje, atstovauja VLK teismuose ir ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose žalos išieškojimo srityje;
4.7. Kelia (pateikia) VLK procesinius dokumentus žalos išieškojimo srityje į Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą, stebi jame pateikiamą informaciją apie aktualias VLK bylas dėl žalos išieškojimo ir teikia apie jas informaciją Skyriaus vedėjui;
4.8. Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis, kitus VLK padalinius teisiniais klausimais, susijusiais su žalos išieškojimu;
4.9. Rengia teisės aktų, raštų ir kitų dokumentų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;
4.10. Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su žalos išieškojimu ir rengia atsakymų projektus;
4.11. VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
4.12. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
4.13. Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK, Skyriaus vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus;
4.14. Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.