Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2020 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1P- 224

TEISĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Teisės skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2. Sudėtinga veikla.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK veiklą;
3.2. Išmanyti Civilinį kodeksą, Viešųjų pirkimų įstatymą, Sveikatos draudimo įstatymą, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą, Sveikatos sistemos įstatymą, Viešojo administravimo įstatymą, kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus;
3.3. Turėti aukštąjį universitetinį arba koleginį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
3.4. Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
3.5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles; 
3.6. Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas). 

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. Dalyvauja nuolat veikiančių viešųjų pirkimų komisijų darbe;
4.2. Atlieka teisinį ekspertinį vertinimą vykdant viešuosius pirkimus;
4.3. Rengia teisines išvadas vykdant viešuosius pirkimus;Vertina kitų VLK padalinių parengtų teisės aktų ir raštų projektų atitiktį Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymui, kitiems Lietuvos Respublikos įstatymams ir teisės aktams;
4.4. Savarankiškai arba kartu su kitais VLK padaliniais vertina kitų valstybės institucijų pateiktus derinti teisės aktų projektus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų organizavimą, rengia dėl jų pastabas bei pasiūlymus;
4.5. Rengia ir derina sutarčių projektus, pagal poreikį dalyvauja derybose jas sudarant ir pasirašant, vertina kitų VLK padalinių parengtų sutarčių teisėtumą;
4.6. Kuruoja nuolat veikiančių viešųjų pirkimų komisijų (įskaitant pirkimo organizatorių) vykdomų pirkimų organizavimą ir vykdymą; 
4.7. Konsultuoja VLK padalinius teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, taikymo ir kitais, su viešaisiais pirkimais susijusiais teisiniais klausimais;
4.8. Rengia ir vertina kitų VLK padalinių parengtus skundus, ieškinius, pretenzijas, atsiliepimus į skundus, ieškinius ar pretenzijas ir kitus procesinius dokumentus teismams ir ikiteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijoms, atstovauja VLK teismuose ir ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose;
4.9. Kelia (pateikia) VLK procesinius dokumentus viešųjų pirkimų srityje į Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą, stebi jame pateikiamą informaciją apie aktualias VLK bylas dėl viešųjų pirkimų ir teikia apie jas informaciją Skyriaus vedėjui;
4.10. Rengia teisės aktų, raštų ir kitų dokumentų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;
4.11. Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su viešaisiais pirkimais ir rengia atsakymų projektus;
4.12. VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
4.13. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
4.14. Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK, Skyriaus vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus;
4.15. Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.