Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2021 m. spalio 19  d.
įsakymu Nr. 1K-312


TEISĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1.    Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Teisės skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2.    Pareigybės lygis – A2. Sudėtinga veikla.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1.    Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK veiklą;
3.2.    Išmanyti Sveikatos draudimo įstatymą, Darbo kodeksą, Valstybės tarnybos įstatymą, Viešojo administravimo įstatymą, kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus;
3.3.    Turėti aukštąjį universitetinį arba koleginį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį žmogiškųjų išteklių valdymo srityje;
3.4.    Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
3.5.    Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
3.6.    Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas).

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1.    Organizuoja ir vykdo teisės aktų nustatyta tvarka VLK darbuotojų ir teritorinių ligonių kasų (toliau – TLK) direktorių atranką, priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų, rengia susijusius dokumentus;
4.2.    Koordinuoja VLK darbuotojų bei TLK direktorių veiklos vertinimo procesą;
4.3.    Organizuoja  VLK darbuotojų ir TLK direktorių atostogų, komandiruočių, dalyvavimo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo renginiuose procesus;
4.4.    Rengia dokumentus dėl VLK darbuotojų skatinimo, apdovanojimo ir drausminių nuobaudų skyrimo;
4.5.    Pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir atsako už jų teisingumą;
4.6.    Konsultuoja VLK padalinių vadovus skyrių nuostatų, pareigybių aprašymų rengimo klausimais;
4.7.    Rengia ataskaitas ir informaciją žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais ir teikia nustatyta tvarka kitoms institucijoms;
4.8.    Nustatyta tvarka išduoda darbuotojų ar valstybės tarnautojų pažymėjimus;
4.9.    Tvarko valstybės tarnautojų registrą ir kitas VLK įdiegtas informacines sistemas, susijusias su personalu (STEKAS, SAP, EDAS ir kt.);
4.10.    Formuoja darbuotojų asmens bylas, nustatyta tvarka pagal bylų nomenklatūrą perduoda jas archyvui;
4.11.    Rengia teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;
4.12.    Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su Skyriaus kompetencija ir rengia atsakymų projektus;
4.13.    VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
4.14.    Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
4.15.    Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK, Skyriaus vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus;
4.16.    Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.