Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
direktoriaus 2020 m. birželio 17 d.
įsakymu Nr. 1P-118

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS VYRIAUSIOJO PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) vyriausiojo patarėjo pareigybė priskiriama administracijai.
2. Pareigybės lygis – A1. Sudėtinga veikla.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK kompetencijai priskirtus klausimus;
3.2. Išmanyti Sveikatos draudimo įstatymą, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą, Sveikatos sistemos įstatymą, Viešojo administravimo įstatymą, Valstybės tarnybos įstatymą, kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius darbuotojui priskirtą veiklą;
3.3. Turėti aukštąjį universitetinį magistro arba jam prilyginto kvalifikacinio laipsnio biomedicinos mokslų studijų srities medicinos krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį šioje srityje bei 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį privalomojo sveikatos draudimo organizavimo ir įgyvendinimo srityje;
3.4. Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
3.5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles; 
3.6. Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, interneto naršyklės, elektroninis paštas); 
3.7. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. Konsultuoja strateginių tikslų privalomojo sveikatos draudimo politikos srityje įgyvendinimo klausimais;
4.2. Koordinuoja VLK struktūrinių padalinių veiklą, susijusią su Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teisiniu reglamentavimu;
4.3. Dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimu, apmokėjimo metodų tobulinimu ir plėtra, vertina parengtus teisės aktų projektus;
4.4. Konsultuoja vertinant asmens sveikatos priežiūros paslaugų atitiktį kompensavimo taisyklėms;
4.5. Teikia siūlymus dėl ūkio subjektų veiklos priežiūros tobulinimo;
4.6. Teikia siūlymus dėl teisės aktų rengimo bei galiojančių teisės aktų tobulinimo;
4.7 Konsultuoja teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo  lėšomis, planavimo, sudarymo ir vykdymo proceso reglamentavimo bei šių sutarčių sudarymo ir vykdymo stebėsenos klausimais;
4.8. Perteikia 4.1–4.7. papunkčiuose nurodytose veiklose įgytą patirtį;
4.9. Teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais;
4.10. Dalyvauja VLK direktoriaus ar jo įgalioto asmens sudaromų darbo grupių ir komisijų darbe, o direktoriaus pavedimu ir kitų institucijų (ministerijų ir kt.) sudaromų darbo grupių ir komisijų darbe;
4.11. Dalyvauja juridinių ir fizinių asmenų prašymų, paklausimų, siūlymų bei skundų nagrinėjime savo kompetencijos klausimais;
4.12. Dalyvauja VLK struktūrinių padalinių, VLK darbuotojų ir VLK vadovybės susirinkimuose; 
4.13. VLK direktoriaus pavedimu atstovauja VLK kitose institucijose, įmonėse, teismuose, užsienio valstybėse bei tarptautinėse organizacijose;
4.14. Užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų VLK oficialiai pozicijai;
4.15. Vykdo VLK direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus.
5. Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

6. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus VLK direktoriui.