Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 28 d.
įsakymu Nr. 1P-224


TEISĖS SKYRIAUS PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1.    Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Teisės skyriaus (toliau – Skyriaus) patarėjo pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2.    Pareigybės lygis – A1. Sudėtinga veikla.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1.    Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK veiklą;
3.2.    Išmanyti Sveikatos draudimo įstatymą, Darbo kodeksą, Valstybės tarnybos įstatymą, Viešojo administravimo įstatymą, kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus;
3.3.    Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės arba viešojo administravimo krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį žmogiškųjų išteklių valdymo srityje;
3.4.    Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
3.5.    Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
3.6.    Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas).

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1.    Teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojų (toliau – darbuotojai) skatinimo ar nuobaudų skyrimo;
4.2.    Rengia įstaigos pareigybių sąrašus, konsultuoja struktūrinių padalinių vadovus skyrių nuostatų, pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia siūlymus dėl jų keitimo ar papildymo;
4.3.    Organizuoja ir vykdo teisės aktų nustatyta tvarka VLK darbuotojų ir teritorinių ligonių kasų (toliau – TLK) direktorių atranką, priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų, rengia susijusius dokumentus;
4.4.    Koordinuoja VLK darbuotojų bei TLK direktorių tarnybinės veiklos vertinimo procesą;
4.5.    Organizuoja metinio įstaigos darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo plano, kasmetinių atostogų suteikimo grafiko sudarymą, koordinuoja jų įgyvendinimą;
4.6.    Kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia siūlymus Skyriaus vadovybei dėl darbo drausmės, darbo sąlygų ir vidinės komunikacijos gerinimo įstaigoje;
4.7.    Koordinuoja įstaigos darbuotojų viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje, teisės aktų nustatyta tvarka;
4.8.    Atlieka VLK žmogiškųjų išteklių valdymo teisinio reguliavimo stebėseną ir, esant poreikiui, iniciuoja vidaus teisės aktų pakeitimus;
4.9.    Užtikrina VLK direktoriaus formuojamos žmogiškųjų išteklių valdymo politikos nuostatų įgyvendinimą bei kontroliuoja susijusių procesų vykdymą;
4.10.    Teikia metodinę pagalbą teritorinėms ligonių kasoms žmogiškųjų išteklių valdymo  srityje;
4.11.    Rengia su Skyriaus veikla susijusius teisės aktų, raštų projektus;
4.12.    Organizuoja, koordinuoja informacijos, susijusios su Skyriaus veikla, teikimą atsakingam darbuotojui internetinės VLK svetainės turinio atnaujinimui;
4.13.    Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su Skyriaus kompetencija ir rengia atsakymų projektus;
4.14.    VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
4.15.    Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
4.16.    Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK, Skyriaus vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus;
4.17.    Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.