Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 
2018 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 1P-291

DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS 
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Dokumentų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei. 
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK kompetencijai priskirtus klausimus;
3.2. Išmanyti Viešojo administravimo įstatymą, Dokumentų ir archyvų įstatymą, dokumentų rengimo, dokumentų apskaitos ir tvarkymo, elektroninių dokumentų valdymo taisyklių reikalavimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus;
3.3. Turėti aukštąjį universitetinį arba neuniversitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;
3.4. Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
3.5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
3.6. Mokėti naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas). 

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. Rengia VLK dokumentacijos planus, registrų sąrašus, dokumentacijos plano papildymų sąrašus, teikia juos derinti Lietuvos valstybės naujajam archyvui ir tvirtinti VLK direktoriui ar jo įgaliotam darbuotojui;
4.2. Surenka iš VLK struktūrinių padalinių duomenis apie sudarytas dokumentų bylas, sudaro dokumentacijos plano suvestinę ir teikia Lietuvos valstybės naujajam archyvui;
4.3. Tvarko elektroninių dokumentų, skaitmeninių dokumentų kopijų bylas, atlieka jų archyvavimą, pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus perduoda Lietuvos valstybės naujajam archyvui nuolat saugomus elektroninius dokumentus tolimesniam saugojimui;
4.4. Sutvarko Skyriaus užbaigtas trumpo saugojimo popierinių dokumentų bylas pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus ir nustatyta tvarka perduoda jas saugoti į VLK archyvą;
4.5.  Kontroliuoja, kad struktūriniuose padaliniuose dokumentų bylos būtų formuojamos pagal dokumentacijos planą, teikia darbuotojams, atsakingiems už bylų sudarymą ir tvarkymą, pastebėjimus ir rekomendacijas dėl bylų sudarymo ir tvarkymo; 
4.6. Perima iš VLK struktūrinių padalinių sutvarkytas nuolat ir ilgai saugomų dokumentų bylas, užbaigia bylų įforminimą, sudaro bylų apyrašus, bylų apyrašų sąrašus ir teikia juos derinti Lietuvos valstybės naujajam archyvui;
4.7. Kartu su VLK struktūrinių padalinių darbuotojais atlieka dokumentų vertinimą (dokumentų vertės ekspertizę), priima sprendimus dėl tolesnio jų saugojimo ar atrinkimo naikinti;
4.8. Rengia teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;
4.9. Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su Skyriaus kompetencija ir rengia atsakymų projektus;
4.10. VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
4.11. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
4.12. Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK, Skyriaus vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus;
4.13. Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.