Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 
2018 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 1P-291

DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS 
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS NUOSTATAI

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Dokumentų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei. 
2. Pareigybės lygis – B.

II SKYRIUS
REIKALAVIMAI  ŠIAS  PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK kompetencijai priskirtus klausimus;
3.2. Išmanyti Sveikatos draudimo įstatymą, Viešojo administravimo įstatymą. Dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus;
3.3. Turėti aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą ir ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;
3.4. Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją, ją sisteminti, savarankiškai planuoti darbą;
3.5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles; 
3.6. Mokėti naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas). 

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. Peržiūri korespondenciją, ją registruoja ir atlieka pirminį jos tvarkymą;
4.2. Asmenis, atvykusius į VLK konsultacijai, nukreipia darbuotojams pagal kompetenciją;
4.3. Kontroliuoja, kad VLK struktūrinių padalinių VLK archyvui perduodamos trumpai saugomos bylos būtų laiku ir tinkamai sutvarkytos; 
4.4. Tvarko Skyriuje sudarytas trumpo saugojimo popierines ir elektronines bylas pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus, Skyriaus ir VLK struktūrinių padalinių sutvarkytas trumpo, nuolat ir ilgo saugojimo bylas nustatyta tvarka perima saugoti į VLK archyvą, atlieka trumpo saugojimo elektroninių bylų archyvavimą DVS; 
4.5. Kaupia, sistemina ir tvarko duomenis apie VLK sudarytas ir saugomas bylas, išduoda VLK archyve saugomas bylas laikinam naudojimui VLK padaliniams;
4.6. Sudaro trumpai saugomų bylų sąrašus, pagal poreikį kitus bylų apskaitos dokumentus;
4.7. Vadovaudamasis dokumentų vertės ekspertizės duomenimis, sudaro naikinti atrinktų bylų aktus, suderina juos su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu ir teikia tvirtinti VLK direktoriui;
4.8. Konsultuoja ir rengia metodines rekomendacijas VLK darbuotojams dokumentų apskaitos ir tvarkymo klausimais;
4.9. Rengia teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;
4.10. Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su Skyriaus kompetencija ir rengia atsakymų projektus;
4.11. VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
4.12. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
4.13. Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK ir Skyriaus vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus;
4.14. Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.