Pareigų aprašymas Spausdinti

    PATVIRTINTA
    Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
    direktoriaus 2021 m. vasario 12 d.
įsakymu Nr. 1P-45
    

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
TARPTAUTINIŲ REIKALŲ SKYRIAUS
PATARĖJAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

    
                
    I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. tarptautiniai ryšiai.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. sprendimų įgyvendinimas;
4.2. administracinių paslaugų teikimas.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. ES šalių socialinės apsaugos sistemas koordinuojančių teisės aktų nuostatų įgyvendinimo privalomojo sveikatos draudimo srityje.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. privalomojo sveikatos draudimo politikos įgyvendinimas;
6.2. administracinių paslaugų teikimas privalomojo sveikatos draudimo politikos įgyvendinimo srityje.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Apdoroja su tarptautinių ryšių palaikymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
8. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.
9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
10. Organizuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis organizavimą.
11. Organizuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų priėmimą arba prireikus koordinuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų priėmimo organizavimą.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su tarptautiniais ryšiais susijusiais klausimais.
13. Rengia sutartis, susitarimus ir kitus dokumentus dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja sutarčių, susitarimų ir kitų dokumentų dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis rengimą.
14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros rengimą.
15. Rengia užsienio valstybių institucijų bei organizacijų delegacijų ir atstovų vizitų programas, darbotvarkes ir kitus susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja užsienio valstybių institucijų bei organizacijų delegacijų ir atstovų vizitų programų, darbotvarkių ir kitų susijusių dokumentų rengimą.
16. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
17. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
18. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

19. Pagal skyriaus kompetenciją rengia siūlymus dėl LR pozicijos ES institucijose nagrinėjamais klausimais, VLK kompetencijos ribose koordinuoja atstovavimą ir atstovauja VLK ir LR interesus ES institucijų darbo grupėse ir komitetuose, susitikimuose su ES institucijų, tarptautinių organizacijų bei užsienio valstybių delegacijų atstovais.
20. Vykdydama  ES teisės aktais nustatytas priemones laisvo asmenų judėjimo ES srityje, vertina iš ES šalių susižinojimo tarnybų gautus dokumentus dėl išmokų natūra išlaidų kompensavimo, kontroliuoja VLK vykdomų atsiskaitymų už LR apdraustiesiems kitose ES šalyse mokėtų išmokų natūra bei kitų ES šalių susižinojimo tarnyboms VLK pateiktų paraiškų apmokėjimo procesą.
21. Užtikrina savalaikį atsiskaitymo procesą bei rengia ataskaitas Europos Komisijos Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinei komisijai ir Audito valdybai apie socialinės apsaugos sistemas koordinuojančių ES teisės aktų įgyvendinimą privalomojo sveikatos draudimo srityje.
22. Teikia  skyriaus kompetencijai priskirtas administracines paslaugas ir koordinuoja TLK vykdomą administracinių paslaugų teikimą socialinės apsaugos sistemas koordinuojančių reglamentų įgyvendinimo srityje.
23. VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje.
24. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus.

25. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

26. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
26.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
26.2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
arba:

26.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
26.4. darbo patirtis – privalomojo sveikatos draudimo srities patirtis;
26.5. darbo patirties trukmė – 2 metai. 
27. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
27.1. kalba – anglų;

27.2. kalbos mokėjimo lygis – C1.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

28. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
28.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;
28.2. organizuotumas – 4;
28.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;
28.4. analizė ir pagrindimas – 4;
28.5. komunikacija – 5.

29. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
29.1. tarptautinių ryšių išmanymas – 4;
29.2. Privalomojo sveikatos draudimo sistemos modelio išmanymas – 4;
29.3. Sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo proceso valdymas – 4.