Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos 
prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 
2019 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 1P-72

TARPTAUTINIŲ REIKALŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Tarptautinių reikalų skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
3.1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Valstybinės ligonių kasos veiklą bei kitus jos kompetencijai priskirtus  klausimus;
3.2. Būti susipažinęs su Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, reglamentuojančiais migruojančių asmenų apsaugą sveikatos draudimo srityje bei išmanyti jų įgyvendinimo praktiką sveikatos draudimo srityje;
3.3. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių, humanitarinių arba biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą;
3.4. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
3.5. Mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
3.6. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
3.7. Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas).

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. Rengia raštų, susijusių su Europos Komisijos Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos patvirtintų struktūrizuotų dokumentų ir pažymų (toliau – struktūrizuoti dokumentai), siuntimu Lietuvos ar ES šalių institucijoms, projektus;
4.2. Išduoda struktūrizuotus dokumentus, patvirtinančius ES šalių apdraustiesiems, gyvenantiems Lietuvoje, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis mokėtų išmokų natūra išlaidas, veda jų registraciją, apskaitą;
4.3. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais rengia ir teikia kitų ES šalių susižinojimo tarnyboms paraiškas kompensuoti Privalomojo sveikatos draudimo lėšomis mokėtų išmokų natūra išlaidas;
4.4. Rengia ES šalių susižinojimo tarnyboms oficialių VLK raštų dėl tų ES šalių apdraustiesiems Privalomojo sveikatos draudimo lėšomis mokėtų išmokų natūra išlaidų kompensavimo, projektus;
4.5. Konsultuoja TLK dėl struktūrizuotų dokumentų, skirtų kompensuoti išmokų natūra išlaidas bei patvirtinti asmens teisę į išmokas natūra, išdavimo ir pildymo.
4.6. Vykdo priemones, susijusias su oficialių užsienio delegacijų vizitų organizavimu
4.7. Rengia teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;
4.8. Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su Skyriaus kompetencija ir rengia atsakymų projektus;
4.9. VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
4.10. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
4.11. Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK vadovybės, Skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus;
4.12. Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.