Pareigų aprašymas Spausdinti

    PATVIRTINTA
    Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
    direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d.
    įsakymu Nr.: 1P-335

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
TARPTAUTINIŲ REIKALŲ SKYRIAUS
VEDĖJAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
    

                
    I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Pareigybės lygmuo – skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Tarptautiniai ryšiai.
4. Sprendimų įgyvendinimas.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. ES šalių socialinės apsaugos sistemas koordinuojančių teisės aktų nuostatų įgyvendinimas privalomojo sveikatos draudimo srityje.
6. Privalomojo sveikatos draudimo politikos įgyvendinimas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Užtikrina struktūrinio padalinio nuostatuose patvirtintų tikslų siekimą, uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą.
17. VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje.

18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
19.2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
19.3. studijų kryptis – teisė (arba);
19.4. studijų kryptis – medicina (arba);
arba:

19.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
19.6. darbo patirtis – privalomojo sveikatos draudimo srities patirtis;
19.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai. 

20. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
20.1. kalba – anglų

20.2. kalbos mokėjimo lygis – C1.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

21. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
21.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;
21.2. organizuotumas – 4;
21.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;
21.4. analizė ir pagrindimas – 5;
21.5. komunikacija – 5.

22. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
22.1. strateginis požiūris – 4;
22.2. veiklos valdymas – 4;
22.3. lyderystė – 4.

23. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
23.1. tarptautinių ryšių išmanymas – 5;
23.2. Privalomojo sveikatos draudimo sistemos modelio išmanymas – 5;
23.3. Sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo proceso valdymas – 5.