Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos 
prie Sveikatos apsaugos ministerijos
direktoriaus 2020 m. rugsėjo 28 d. 
įsakymu Nr. 1P-225

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
ADMINISTRACIJA
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – įstaigos vadovo pavaduotojas (II lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. sprendimų įgyvendinimas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. stebėsena ir analizė;
4.2. administracinių paslaugų teikimas.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Centralizuotai apmokamų vaistų skyriaus, Medicinos priemonių kompensavimo skyriaus ir Vaistų kompensavimo skyriaus veiklos kuravimas sprendimų įgyvendinimo privalomojo sveikatos draudimo srityje.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Centralizuotai apmokamų vaistų skyriaus, Medicinos priemonių kompensavimo skyriaus ir Vaistų kompensavimo skyriaus veiklos kuravimas atliekant stebėseną ir analizę privalomojo sveikatos draudimo srityje;
6.2. Centralizuotai apmokamų vaistų skyriaus, Medicinos priemonių kompensavimo skyriaus ir Vaistų kompensavimo skyriaus veiklos kuravimas teikiant administracines paslaugas privalomojo sveikatos draudimo srityje.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Atlieka specialias teisės aktuose numatytas funkcijas.
8. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
9. Prireikus vadovauja įstaigai.
10. Prireikus valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.
11. Prireikus valdo įstaigos išteklius.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su priskirtos srities veikla susijusiais klausimais.
13. Valdo priskirtų struktūrinių padalinių ir pareigybių užduočių ir funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.
14. Užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų VLK oficialiai pozicijai.
15. Koordinuoja, inicijuoja ir organizuoja teisės aktų rengimą privalomojo sveikatos draudimo vykdymo srityje, teikia siūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo.
16. Koordinuoja Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB ir kitų asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų ir Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo reikalavimų laikymąsi ligonių kasų veikloje.
17. Dalyvauja VLK direktoriaus ar jo įgalioto asmens sudaromų komisijų darbe, o direktoriaus pavedimu ir kitų institucijų (ministerijų ir kt.) sudaromų komisijų darbe.
18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
19.2. studijų kryptis – medicina (arba);
19.3. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
arba:
19.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
19.5. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
19.6. darbo patirtis – privalomojo sveikatos draudimo srities patirtis;
19.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai. 
20. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
20.1. kalba – anglų;
20.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

21. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
21.1. vertės visuomenei kūrimas – 5;
21.2. organizuotumas – 5;
21.3. patikimumas ir atsakingumas – 5;
21.4. analizė ir pagrindimas – 5;
21.5. komunikacija – 5.
22. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
22.1. strateginis požiūris – 5;
22.2. veiklos valdymas – 5;
22.3. lyderystė – 4.
23. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
23.1. įžvalgumas – 5.
24. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
24.1. Privalomojo sveikatos draudimo sistemos modelio išmanymas – 5;
24.2. Sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo proceso valdymas – 5.