Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2022 m. vasario 3 d.
įsakymu Nr. 1K-43


VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) patarėjo vidaus kontrolei pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A1. Sudėtinga veikla.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK veiklą;
3.2. Išmanyti Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymą, Sveikatos draudimo įstatymą, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą, Sveikatos sistemos įstatymą, kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius pareigybei priskirtus klausimus;
3.3. Turėti aukštąjį universitetinį (magistro arba jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį) ekonomikos ar finansų studijų krypties išsilavinimą;
3.4. Turėti ne mažiau kaip 2 metų darbo patirtį rizikų valdymo ar vidaus kontrolės ar audito srityje;
Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas).

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. Organizuoja ir atlieka VLK veiklos rizikų vertinimą.
4.2. Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme, jį įgyvendinančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka prižiūri vidaus kontrolės įgyvendinimą VLK,  atlieka vidaus kontrolės analizę ir vertina jos atitiktį teisės aktams.
4.3. Rengia vidaus kontrolės analizės ataskaitas, kuriose teikiamos išvados ir rekomendacijos dėl VLK ir teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) veiklos vykdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės veikimo, analizuoja TLK parengtas vidaus kontrolės, rizikų valdymo ataskaitas ir teikia rekomendacijas TLK šiais klausimais.
4.4. Metodiškai vadovauja VLK ir TLK darbuotojams rizikų valdymo ir vidaus kontrolės klausimais.
4.5. Atlieka pažangos stebėjimą: stebi ir vertina, kaip įgyvendinamos VLK ir TLK vidaus kontrolės analizės ataskaitose pateiktos rekomendacijos.
4.6. Atlieka kitas Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme, jį įgyvendinančiuose teisės aktuose nustatytas funkcijas, priskirtas vidaus kontrolės įgyvendinimo priežiūrą atliekančiam darbuotojui.
4.7. Rengia teisės aktų, susijusių su pavestomis funkcijomis, projektus.
4.8. Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus, siūlymus bei skundus, susijusius savo kompetencijos klausimais ir rengia atsakymų projektus.
4.9. Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus.
4.10. VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja VLK struktūrinių padalinių, VLK darbuotojų ir VLK vadovybės susirinkimuose, darbo grupių, komisijų veikloje.
4.11. VLK direktoriaus pavedimu atstovauja VLK kitose institucijose, įmonėse, teismuose, įstaigose, tarptautinėse ir kitose organizacijose vidaus kontrolės klausimais.
4.12. Atsako už nustatytų veiklos tikslų, rezultatų pasiekimus, veiklos uždavinių įgyvendinimą bei tinkamą funkcijų atlikimą, savarankiškai organizuoja savo darbą.
4.13. Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

5. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus VLK direktoriui.