Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2021 m. spalio 28 d.
įsakymu Nr. 1K-329

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTO
 INFORMACINIŲ SISTEMŲ PLĖTROS SKYRIAUS
 VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
 PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1.    Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Informacinių technologijų departamento (toliau – ITD) Informacinių sistemų plėtros skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2.    Pareigybės lygis – A2. Sudėtinga veikla.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1.    Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK veiklą;
3.2.    Išmanyti Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymą, kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus;
3.3.    Turėti aukštąjį universitetinį arba koleginį išsilavinimą ir ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį informacinių technologijų projektų valdymo srityje;
3.4.    Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
3.5.    Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
3.6.    Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas).

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1.    Organizuoja ir koordinuoja VLK informacinių sistemų (toliau – VLK IS) inicijavimo, kūrimo, modernizavimo, testavimo, likvidavimo stadijų procedūras;
4.2.    Organizuoja ir vykdo projektus, susijusius su VLK IS plėtra, tvarko VLK IS projektų dokumentaciją;
4.3.    Organizuoja arba dalyvauja organizuojant VLK IS projekto apimties, terminų, kaštų, kokybės, žmoniškųjų išteklių, komunikacijų, rizikos valdymą, taip pat bendrojo plano rengimo (integracijos) valdymą;
4.4.    Atlieka išorinių vykdytojų parengtų projekto dokumentų analitinį vertinimą veiklos poreikių atitikimo, techninio realizavimo ir finansiniais aspektais;
4.5.    Koordinuoja darbus tarp VLK ir kitų valstybės institucijų, gydymo įstaigų ir kitų juridinių asmenų, kuriant ir modernizuojant VLK IS;
4.6.    Organizuoja ir koordinuoja kuriamų, plėtojamų ar modernizuojamų VLK IS naudotojų mokymus bei sistemų testavimus;
4.7.    Pagal priskirtą sritį renka ir apibendrina VLK ir teritorinių ligonių kasų poreikius bei pasiūlymus IS plėtrai, atlieka poreikių bei pasiūlymų IS plėtrai analizę;
4.8.    Pagal kompetenciją dalyvauja IS plėtros planų rengime, IS projektų inicijavimo kriterijų parinkime, IS projektų sąlygų aprašų ir jų pakeitimų rengime;
4.9.     Nagrinėja, kaupia ir sistemina metodinę medžiagą, reikalingą Skyriaus funkcijoms atlikti;
4.10.    Analizuoja VLK veiklos procesus bei rengia VLK IS technines specifikacijas viešiesiems pirkimams;
4.11.    Pagal kompetenciją dalyvauja ITD inicijuotuose viešuosiuose pirkimuose;
4.12.    Rengia teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;
4.13.    Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su Skyriaus veikla, rengia atsakymų projektus;
4.14.    VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
4.15.    Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
4.16.    Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK, departamento, Skyriaus vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus;
4.17.    Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.