Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 
2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1P-240 

VEIKLOS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS
TARNAUTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Veiklos administravimo skyriaus (toliau – Skyriaus) tarnautojo pareigybė priskiriama kvalifikuotų darbuotojų specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – C.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. Išmanyti Kelių eismo taisykles, eismo įvykių priežastis ir būdus jiems išvengti, darbuotojų saugos ir sveikatos darbe reikalavimus, priešgaisrinės saugos reikalavimus, autotransporto priemonių mechanizmų ir prietaisų paskirtį, išdėstymą ir veikimą, gedimų požymius, jų įtaką saugiam eismui;
3.2. Turėti ne mažesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir ne mažiau kaip 4 metų vairuotojo darbo patirtį;
3.3. Turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti „B“, „C“ ir „D“ kategorijos transporto priemones;
3.4. Turėti galiojančią medicininę pažymą, leidžiančią vairuoti šių nuostatų 3.3 papunktyje nurodytas transporto priemones;
3.5. Mokėti nustatyti automobilio gedimus (kuriems nereikalinga speciali diagnostinė įranga) ir juos pašalinti;
3.6. Mokėti suteikti pirmąją medicinos pagalbą eismo įvykyje nukentėjusiems asmenims.
3.7. Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos). 

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. Vairuoja tarnybinius automobilius, imasi visų būtinų priemonių savo ir keleivių saugumui kelionės metu užtikrinti;
4.2. Registruoja tarnybines keliones užsakymų žurnale;
4.3. Rūpinasi ir atlieka tarnybinių automobilių kasdieninę ir periodinę techninę priežiūrą, paruošia tarnybinius automobilius žiemos ir vasaros sezonui, užtikrina tarnybinių automobilių švarą ir saugų eksploatavimą
4.4. Užtikrina tarnybinių automobilių apsaugą, kontroliuoja, kad tarnybiniuose automobiliuose nebūtų palikti keleivių daiktai ar dokumentai, taip pat tarnybinių automobilių dokumentai;
4.5. Informuoja už tarnybinių automobilių priežiūrą atsakingą Skyriaus darbuotoją apie tarnybinių automobilių būklę, remonto poreikį;
4.6. Laiku pateikia tarnybinius automobilius privalomai techninei apžiūrai;
4.7. Užtikrina tarnybinių automobilių aprūpinimą kuru;
4.8. Koordinuoja tarnybinių automobilių perdavimo kitiems įstaigos darbuotojams klausimus, pildo priėmimo-perdavimo aktus;
4.9. Kontroliuoja tinkamą stovėjimo aikštelės naudojimą;
4.10. Vykdo ūkinio pobūdžio darbus (atlieka staliaus darbus, VLK darbuotojų darbo vietų aprūpinimą baldais bei kitu inventoriumi, kitus ūkinius darbus).
4.11. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
4.12. Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK, Skyriaus vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus.