Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2021 m. lapkričio30 d.
įsakymu Nr. 1K-358


TEISĖS SKYRIAUS SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1.    Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Teisės skyriaus (toliau – Skyriaus) specialisto pareigybė priskiriama kvalifikuotų darbuotojų grupei.
2.    Pareigybės lygis – C. Nesudėtinga veikla.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1.    Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK veiklą;
3.2.    Išmanyti Civilinį kodeksą, Sveikatos draudimo įstatymą, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą, Sveikatos sistemos įstatymą, Viešojo administravimo įstatymą, kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus;
3.3.    Turėti universitetinių teisės studijų krypties baigtą trijų kursų programą;
3.4.    Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
3.5.    Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
3.6.    Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas).

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1.    Tvarko teismų išduotus vykdomuosius dokumentus;
4.2.    Registruoja, kaupia ir sistemina duomenis Žalų išieškojimo informacinėje sistemoje;
4.3.    Bendradarbiauja su Antstolių rūmais ir antstolių kontoromis dėl išieškojimo pagal vykdomuosius dokumentus;
4.4.    Vykdo apdraustojo privalomuoju sveikatos draudimu sveikatai padarytos žalos, kai už jam suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas sumokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, (toliau – žala) išieškojimo iš fizinių ir juridinių asmenų stebėseną;
4.5.    Rengia skundus, ieškinius, pretenzijas, atsiliepimus į skundus ir kitus procesinius dokumentus teismams žalos išieškojimo srityje;
4.6.    Kelia (pateikia) VLK procesinius dokumentus žalos išieškojimo srityje į Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą, stebi jame pateikiamą informaciją apie aktualias VLK bylas dėl žalos išieškojimo ir teikia apie jas informaciją Skyriaus vedėjui;
4.7.    Pagal kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis, kitus VLK padalinius klausimais, susijusiais su žalos išieškojimu;
4.8.    Rengia teisės aktų, raštų ir kitų dokumentų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;
4.9.    Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su žalos išieškojimu ir rengia atsakymų projektus;
4.10.    VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
4.11.    Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
4.12.    Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK, Skyriaus vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus;
4.13.    Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.