Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2021 m. vasario 1 d.
įsakymu Nr. 1P-28


VEIKLOS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS
PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1.    Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Veiklos administravimo skyriaus (toliau – Skyriaus) patarėjo pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2.    Pareigybės lygis – A2. Sudėtinga veikla.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1.    Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK veiklą;
3.2.    Išmanyti Sveikatos draudimo įstatymą, Viešojo administravimo įstatymą, kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus;
3.3.    Turėti aukštąjį universitetinį arba koleginį ar jam prilygintą išsilavinimą bei ne mažiau kaip 1 metų patirtį diegiant „LEAN“ kokybės sistemos metodus;
3.4.    Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
3.5.    Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
3.6.    Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos).

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1.    Organizuoja ir inicijuoja „LEAN“ kokybės vadybos sistemos metodų diegimą VLK, jų palaikymą ir tobulinimą;
4.2.    Stebi, analizuoja, rengia pasiūlymus bei teikia išvadas dėl VLK padaliniuose ir teritorinėse ligonių kasose (toliau – TLK) vykdomų pokyčių įgyvendinimo vadovaujantis kokybės vadybos sistemos metodais;
4.3.    Pagal poreikį inicijuoja darbo grupių sudarymą iš VLK ir (ar) TLK darbuotojų vykdyti kokybės vadybos sistemos „LEAN“ metodų taikymo, procesų optimizavimo veiklą;
4.4.    Atlieka VLK ir TLK veiklos procesų analizę, aprašo procesus pagal su procesų valdytojais suderintą prioritetą;
4.5.    Rengia analizes, apžvalgas, ataskaitas, pranešimus ir kitą informaciją kokybės vadybos, procesų optimizavimo klausimais;
4.6.    Organizuoja mokymus, teikia konsultacijas VLK darbuotojams kokybės vadybos metodų diegimo ir įgyvendinimo klausimais;
4.7.    Skatina veiklos gerinimo paraiškų teikimą ir teikia jas atsakingų darbuotojų vertinimui;
4.8.    Atlieka kitus, su įdiegta kokybės vadybos sistema, susijusius darbus;
4.9.    Teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus darbo tobulinimo;
4.10.    Pagal kompetenciją rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;
4.11.    VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
4.12.    Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
4.13.    Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK vadovybės ir Skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.