Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2021 m. liepos 15 d.
įsakymu Nr. 1P-155


SUTARČIŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ    

1.    Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Sutarčių skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2.    Pareigybės lygis – A2. Sudėtinga veikla.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK kompetencijai priskirtus klausimus;
3.2. Išmanyti Sveikatos draudimo įstatymą, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą, Sveikatos sistemos įstatymą, kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus;
3.3. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą informatikos mokslų (informatikos) ar matematikos mokslų (statistikos) ar socialinių mokslų (ekonomikos) ar sveikatos mokslų (medicinos, visuomenės sveikatos), verslo ar viešosios vadybos (viešojo administravimo) išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį sveikatos draudimo srityje;
3.4. Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
3.5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
3.6. Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas).

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. Atlieka Skyriui pavestas funkcijas asmens sveikatos priežiūros paslaugų srityse, vykdant teritorinių ligonių kasų (toliau – TLK) ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau –ASPĮ) sutarčių dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų išlaidų kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo  (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis planavimo, sudarymo ir vykdymo eigos stebėseną:
4.1.1. renka ir sistemina TLK pateiktų ASPĮ prašymų dėl sutarčių sudarymo duomenis;
4.1.2. analizuoja ASPĮ, sudariusių sutartis su TLK, sutarčių struktūrą, vertina paslaugų teikimo tendencijas ir jų poveikį sutarčių vykdymui;
4.1.3. renka, sistemina ir analizuoja informaciją apie PSDF biudžeto lėšomis apmokamų paslaugų sutarčių sudarymą ir sutarčių vykdymą;
4.1.4. sistemina ir analizuoja informaciją apie TLK ir asmens sveikatos priežiūros asmens įstaigų (toliau – ASPĮ), sudarytas sutartis ir suteiktų paslaugų apimtis dėl dantų protezavimo paslaugų;
4.1.5. analizuoja sudarytų sutarčių struktūrą, suteiktų paslaugų apimtis bei prognozuoja jų poveikį sutarčių vykdymui;
4.1.6. pagal poreikį rengia palyginamuosius sutarčių vykdymo duomenis pagal asmens sveikatos priežiūros įstaigas;
4.1.7. sistemina ir analizuoja informaciją apie sutarčių, sudarytų dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų, nomenklatūrą;
4.1.8. vertina duomenis ir skaičiuoja asmens sveikatos priežiūros paslaugų vartojimo rodiklius, skelbiamus prieš sutarčių sudarymo procesą;
4.2. Kaupia, sistemina asmens sveikatos priežiūros paslaugų tipines ataskaitas ir analizuoja šių ataskaitų duomenis;
4.3. Atlieka pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų, Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros, Pirminės odontologinės asmens sveikatos priežiūros, Greitosios medicinos pagalbos paslaugų gerų darbo rezultatų rodiklių skaičiavimą ir vertina gautus rezultatus;
4.4. Kaupia, sistemina teritorinių ligonių kasų (toliau – TLK) pateiktus duomenis apie asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles, rengia šių duomenų suvestines bei suvestinius duomenis teikia Sveikatos apsaugos ministerijai;
4.5. Rengia Skyriaus kompetencijoje kaupiamų duomenų suvestines, palyginamąją analizę ir pristatomąją medžiagą;
4.6. Sudaro (pildo, keičia) asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatorių, valdo kitus VLK direktoriaus įsakymu priskirtus Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos SVEIDRA klasifikatorius;
4.7. Vertina brangiųjų tyrimų ir procedūrų sutarčių vykdymo duomenis, skaičiuoja taikytinus apmokėjimo koeficientus;
4.8. Teikia ir atnaujina Skyriaus kompetencijai priskirtą informaciją, internetinėje VLK svetainėje bei Skyriaus kompetencijai priskirtų dokumentų kataloguose intranete;
4.9. Rengia teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;
4.10. VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
4.11. Teikia siūlymus, dalyvauja ir koordinuoja Skyriaus kompetencijai priskiriamų funkcijų procesų valdymo automatizavime;
4.12. Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su Skyriaus kompetencija ir rengia atsakymų projektus;
4.13. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
4.14. Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK ir Skyriaus vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus;
4.15. Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.