Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 
2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1P-240

VEIKLOS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Veiklos administravimo skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2. Mažo sudėtingumo veikla.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK veiklą;
3.2. Išmanyti Sveikatos draudimo įstatymą, Viešojo administravimo įstatymą, kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus;
3.3. Turėti aukštąjį universitetinį arba koleginį ar jam prilygintą išsilavinimą;
3.4. Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
3.5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles; 
3.6. Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos). 

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. Atlieka kokybės vadybos sistemos priežiūrą ir palaikymą:
4.1.1. Rengia ir vertina VLK kokybės vadybos sistemos (toliau – KVS) dokumentus, esant poreikiui, inicijuoja jų pakeitimus;
4.1.2. Atlieka nuolatinį procesų žemėlapių atnaujinimą ir (ar) rengimą, pagal procesų šeimininkų pateiktus projektus, vertina VLK veiklos procesų atitiktį reikalavimams, prireikus, inicijuoja bei rengia jų pakeitimus;
4.1.3. Teikia medžiagą VLK vadovybės susirinkimams; 
4.2. Pagal poreikį organizuoja TLK atstovų susirinkimus KVS klausimais, rengia su tuo susijusius dokumentus;
4.3. Vertina KVS prevencinių ir gerinimo veiksmų inicijavimo poreikį;
4.4. Rengia teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;
4.5. VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
4.6. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
4.7. Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK vadovybės ir Skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.