Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2021 m. spalio 26 d.
įsakymu Nr. 1K-325


INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTO
ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1.    Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Informacinių technologijų departamento Elektroninių paslaugų skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2.    Pareigybės lygis – A2. Vidutinio sudėtingumo veikla.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1.    Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK veiklą;
3.2.    Išmanyti Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymą, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas; BDAR), Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą ir Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymą;
3.3.    Turėti aukštąjį universitetinį arba koleginį išsilavinimą;
3.4.    Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
3.5.    Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
3.6.    Gerai mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas).

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1.    Elektroniniu būdu (elektroniniu paštu, socialiniais tinklais, kompiuterine programa) konsultuoja gyventojus privalomojo sveikatos draudimo vykdymo klausimais, teikia elektroninėmis priemonėmis besikreipiantiems gyventojams bendro pobūdžio informaciją apie privalomąjį sveikatos draudimą;
4.2.    Nagrinėja elektroniniu būdu gautus gyventojų prašymus, formuoja atsakymus naudojantis Konsultavimo informacinės sistemos (toliau – KIS) priemonėmis ir Konsultavimo informaciniu katalogu, elektroniniais ryšiais arba elektroninėmis priemonėmis teikia atsakymus paklausėjams;
4.3.    Remiantis BDAR reglamentuotais duomenų saugos reikalavimais, nustato būtinumą ir teikia registravimui elektroniniu būdu gautus prašymus (paklausimus), kuriuose yra asmeninio pobūdžio informacija ir (arba) specialiųjų kategorijų asmens duomenys;
4.4.    Tvarko KIS asmens duomenis, nagrinėja gyventojų prašymus dėl asmens duomenų tvarkymo telefonu, įrašo (atnaujina) KIS asmens autentifikavimo priemonių taikymo duomenis;
4.5.    Pagal kompetenciją tvarko Konsultavimo informacinį katalogą, pagal poreikį inicijuoja šiame kataloge skelbiamos informacinės medžiagos parengimą, atnaujinimą ir (arba) panaikinimą;
4.6.    Pagal poreikį rengia Konsultavimo informaciniame kataloge skelbiamos informacinės medžiagos rinkinių (fragmentų) atnaujinimus ir (arba) tikslinimus, stebi ir užtikrina Konsultavimo informaciniame kataloge skelbiamos medžiagos aktualumą ir atitikimą galiojantiems teisės aktams;
4.7.    Pagal kompetenciją ir pagal poreikį naudojasi kitų VLK valdomų informacinių sistemų duomenimis;
4.8.    Pagal kompetenciją tvarko KIS asmens duomenis, užtikrina KIS duomenų saugą, Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja KIS incidentų nagrinėjime;
4.9.    Pagal kompetenciją analizuoja KIS ataskaitas, kitas Skyriaus kompetencijai priskirtas ataskaitas bei suvestines;
4.10.    Teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl reikiamų KIS pakeitimų, susijusių su KIS veikla ir asmens duomenų tvarkymu, Konsultavimo informacinio katalogo tvarkymu, KIS duomenų sauga;
4.11.    Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, laiku ir tinkamai vykdo vienkartinio pobūdžio pavedimus;
4.12.    Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.