Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2021 m. gruodžio 29 d.
įsakymu Nr. 1K-408


INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTO
ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ SKYRIAUS
PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1.    Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Informacinių technologijų departamento Elektroninių paslaugų skyriaus (toliau – Skyriaus) patarėjo pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2.    Pareigybės lygis – A2. Sudėtinga veikla.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1.    Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK veiklą;
3.2.    Išmanyti Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymą, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas; BDAR), Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą ir Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymą;
3.3.    Turėti aukštąjį universitetinį arba koleginį ar jiems prilygintą išsilavinimą;
3.4.    Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį gyventojų aptarnavimo srityje;
3.5.    Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
3.6.    Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
3.7.    Gerai mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas).

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1.    Elektroniniu būdu (telefonu, elektroniniu paštu, socialiniais tinklais, kompiuterine programa) konsultuoja gyventojus privalomojo sveikatos draudimo vykdymo klausimais, teikia elektroniniais ryšiais (telefonu) arba kitomis elektroninėmis priemonėmis besikreipiantiems gyventojams bendro pobūdžio informaciją apie privalomąjį sveikatos draudimą;
4.2.    Koordinuoja elektroniniu būdu konsultuojančių darbuotojų veiklą, užtikrina Konsultavimo informacinės sistemos (toliau – KIS) metodikų naudojimo ir vykdymo priežiūrą;
4.3.    Teikia elektroniniu būdu konsultuojantiems darbuotojams metodinę pagalbą bei privalomus vykdyti nurodymus, susijusius su ligonių kasų veikla konsultavimo srityje, KIS duomenų tvarkymu ir duomenų sauga;
4.4.    Dalyvauja elektroniniu būdu konsultuojančių darbuotojų suteiktų konsultacijų kokybės vertinime, darbuotojų vertinimo ataskaitų ir (arba) vertinimo išvadų rengime;
4.5.    Formuoja ir analizuoja KIS ataskaitas, rengia kompleksines ataskaitas, kitas Skyriaus kompetencijai priskirtas ataskaitas bei suvestines;
4.6.    Vykdo skambučių centro sistemos (CCP) monitoringą, užtikrina skambučių eilių valdymą, kaupia ir analizuoja gyventojų aptarnavimo elektroniniais būdais duomenų statistiką, pagal kompetenciją rengia ataskaitas, formuoja analitines išvadas;
4.7.    Pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, susijusius su ligonių kasų veikla konsultavimo srityje, taip pat KIS veiklos metodikas, teikia konstruktyvias pastabas ir pasiūlymus konsultavimo veiklos tobulinimui;
4.8.    Nagrinėja elektroniniu būdu gautus gyventojų prašymus, formuoja atsakymus naudojantis KIS priemonėmis ir Konsultavimo informaciniu katalogu, elektroniniais ryšiais arba elektroninėmis priemonėmis teikia atsakymus paklausėjams;
4.9.    Remiantis BDAR reglamentuotais duomenų saugos reikalavimais, nustato būtinumą ir teikia registravimui elektroniniu būdu gautus prašymus (paklausimus), kuriuose yra asmeninio pobūdžio informacija ir (arba) specialiųjų kategorijų asmens duomenys;
4.10.    Pagal kompetenciją tvarko Konsultavimo informacinį katalogą, pagal poreikį inicijuoja šiame kataloge skelbiamos informacinės medžiagos parengimą, atnaujinimą ir (arba) panaikinimą;
4.11.    Pagal poreikį rengia Konsultavimo informaciniame kataloge skelbiamos informacinės medžiagos rinkinių (fragmentų) atnaujinimus ir (arba) tikslinimus, stebi ir užtikrina Konsultavimo informaciniame kataloge skelbiamos medžiagos aktualumą ir atitikimą galiojantiems teisės aktams;
4.12.    Pagal kompetenciją ir pagal poreikį naudojasi kitų VLK valdomų informacinių sistemų duomenimis;
4.13.    Pagal kompetenciją tvarko KIS asmens duomenis, užtikrina KIS duomenų saugą, Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja KIS incidentų nagrinėjime;
4.14.    Teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl reikiamų KIS pakeitimų, susijusių su KIS veikla ir asmens duomenų tvarkymu, Konsultavimo informacinio katalogo tvarkymu, KIS duomenų sauga;
4.15.    VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
4.16    Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus  bei skundus, rengia atsakymų projektus;
4.17.    Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
4.18.    Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK, departamento, Skyriaus vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus;
4.19.    Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.