Pareigų aprašymas Spausdinti

    PATVIRTINTA
    Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2021 m. spalio 26 d.
įsakymu Nr. 1K-325


VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTAS
ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ SKYRIAUS
VEDĖJAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

    
                
    I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VII pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Administracinių paslaugų teikimas.
4. Stebėsena ir analizė.
5. Informacinių technologijų valdymas.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

6. Gyventojų aptarnavimo elektroniniais būdais organizavimas.
7. Vieno langelio principo taikymo ligonių kasose priežiūra ir kontrolė.
8. Konsultavimo informacinės sistemos valdymas, naudotojų veiklos koordinavimas ir priežiūra.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

9. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
10. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
13. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.
14. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
15. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
16. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
17. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

18. Organizuoja, planuoja ir vykdo elektroniniais būdais gyventojus aptarnaujančių darbuotojų mokymus, rengia ir naujina mokymų metodiką, rengia mokymų ataskaitas.
19. Organizuoja ir koordinuoja elektroniniais būdais gyventojus aptarnaujančių darbuotojų kontrolės procesą, prižiūri elektroniniais būdais suteiktų konsultacijų kokybės vertinimą.
20. Užtikrina struktūrinio padalinio nuostatuose patvirtintų tikslų siekimą, uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą.

21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
22.3. studijų kryptis – sociologija (arba);
arba:

22.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.5. darbo patirtis – privalomojo sveikatos draudimo srities patirtis;
22.6. darbo patirties trukmė – 3 metai.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

23. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
23.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;
23.2. organizuotumas – 4;
23.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;
23.4. analizė ir pagrindimas – 4;
23.5. komunikacija – 5.

24. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
24.1. strateginis požiūris – 2;
24.2. veiklos valdymas – 3;
24.3. lyderystė – 3.

25. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
25.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 5.

26. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0
26.1. Privalomojo sveikatos draudimo sistemos modelio išmanymas – 5.