Pareigų aprašymas Spausdinti

    PATVIRTINTA
    Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
direktoriaus
2021 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1P-131

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
CENTRALIZUOTAI APMOKAMŲ VAISTŲ SKYRIAUS
PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMA
S
    
                
    I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS


3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. sprendimų įgyvendinimas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. stebėsena ir analizė;
4.2. administracinių paslaugų teikimas.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA


5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo įtaka PSDF biudžetui;
6.2. administracinių paslaugų, susijusių su centralizuotai apmokamais vaistiniais preparatais ir medicinos pagalbos priemonėmis, teikimas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
9. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
10. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo ir rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
11. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
12. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
15. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
16. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
17. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
18. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
19. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
20. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
21. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
22. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.
23. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
24. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
25. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
26. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
27. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
28. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

29. Atlieka ekspertinį darbą centralizuotai perkant vaistinius preparatus ir MPP, organizuoja vaistinių preparatų ir MPP viešųjų pirkimų procedūras, pagal kompetenciją tikrina, ar tinkamai pasirengta centralizuotam vaistinių preparatų ir MPP pirkimui: ar ūkinė operacija yra teisėta, ar dokumentai, susiję su ūkinės operacijos atlikimu, yra tinkamai parengti, ar jai atlikti pakaks numatytų asignavimų.
30. Vertina naujai įrašomų į Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir MPP sąrašą vaistų ir MPP įtaką PSDF biudžetui.
31. Vykdo Centralizuotai apmokamų vaistų ir MPP panaudojimo duomenų analizę bei rengia ir teikia ataskaitas, susijusias su Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir MPP naudojimu.
32. Teikia pasiūlymus ir kitą būtiną informaciją dėl centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų įrašymo į kompensuojamųjų vaistų sąrašą, dalyvauja nustatant ir perskaičiuojant priemokas prie stacionarinių paslaugų už vaistinius preparatus.
33. Įstaigos vadovo pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje.
34. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus.

35. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI


36. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
36.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
36.2. studijų kryptis – medicina (arba);
36.3. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);
36.4. studijų kryptis – farmacija (arba);
36.5. studijų kryptis – reabilitacija (arba);
arba:

36.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
36.7. darbo patirtis – privalomojo sveikatos draudimo srities patirtis;
36.8. darbo patirties trukmė – 2 metai;
arba:

36.9. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
36.10. darbo patirtis – sveikatos sistemos srityje;
36.11. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai;
arba:

36.12. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
36.13. darbo patirtis – asmens sveikatos priežiūros srities patirtis;
36.14. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

37. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
37.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;
37.2. organizuotumas – 4;
37.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;
37.4. analizė ir pagrindimas – 5;
37.5. komunikacija – 4.

38. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
38.1. viešųjų pirkimų išmanymas – 4;
38.2. Privalomojo sveikatos draudimo sistemos modelio išmanymas – 4;
38.3. Sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo proceso valdymas – 4.