Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos
prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2021 m. liepos 21 d.
įsakymu Nr. 1P-161


PASLAUGŲ EKSPERTIZĖS IR KONTROLĖS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1.    Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Paslaugų ekspertizės ir kontrolės skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2.    Pareigybės lygis – A1. Sudėtinga veikla.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1.    Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK kompetencijai priskirtus klausimus;
3.2.    Išmanyti Sveikatos draudimo įstatymą, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą, Sveikatos sistemos įstatymą, Viešojo administravimo įstatymą, Valstybės tarnybos įstatymą, kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus;
3.3.    Turėti aukštąjį universitetinį magistro arba jam prilyginto kvalifikacinio laipsnio sveikatos mokslų medicinos studijų krypties išsilavinimą ir 1 metų darbo patirtį sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolės ir ekspertizės srityje;
3.4.    Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
3.5.    Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
3.6.    Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas).

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1.    Analizuoja ir apibendrina duomenis, susijusius su medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo bei brangiųjų tyrimų ir procedūrų teikimu;
4.2.    Vertina suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų atitikimą nustatytiems reikalavimams;
4.3.    Teikia siūlymus dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų kompensavimo mechanizmų, prioritetinių kompensavimo krypčių nustatymo;
4.4.    Teikia siūlymus dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų plėtros ateinančiu Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto planavimo periodu;
4.5.    Teikia metodinę pagalbą teritorinėms ligonių kasoms (toliau – TLK) asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo klausimais;
4.6.    Teikia siūlymus dėl TLK atliekamos kontrolės krypčių ir apimčių;
4.7.    Teikia siūlymus dėl prioritetinių kontrolės krypčių sąrašų ir stebėsenos rodiklių;
4.8.    Rengia asmens sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų kontrolės atlikimo metodines rekomendacijas;
4.9.    Konsultuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigas ir gyventojus asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo klausimais;
4.10.    Teikia informaciją, susijusią su Skyriaus veikla, internetinės VLK svetainės atnaujinimui bei Skyriaus kompetencijai priskirtų dokumentų kataloguose intranete;
4.11.    Rengia teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;
4.12.    Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su Skyriaus kompetencija ir rengia atsakymų projektus;
4.13.    VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
4.14.    Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
4.15.    Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK, Skyriaus vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus;
4.16.    Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.