Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2021 m. balandžio 14 d.
įsakymu Nr. 1P-104
(Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2021 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 1P-110 redakcija)


TEISĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1.    Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Teisės skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2.    Pareigybės lygis – A2. Sudėtinga veikla.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1.    Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK veiklą;
3.2.    Išmanyti Civilinį kodeksą, Viešųjų pirkimų įstatymą, Sveikatos draudimo įstatymą, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą, Sveikatos sistemos įstatymą, Viešojo administravimo įstatymą, kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus;
3.3.    Turėti aukštąjį universitetinį ar neuniversitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;
3.4.    Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
3.5.    Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
3.6.    Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas).

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1.    Dalyvauja nuolat veikiančių viešųjų pirkimų komisijų darbe;
4.2.    Atlieka ekspertinį tiekėjų pasiūlymų vertinimą, teikia vertinimo išvadas;
4.3.    Rengia pranešimus tiekėjams;
4.4.    Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais;
4.5.    Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo rengimą;
4.6.    Savarankiškai arba kartu su kitais VLK padaliniais vertina kitų valstybės institucijų pateiktus derinti teisės aktų projektus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų organizavimą, rengia dėl jų pastabas bei pasiūlymus;
4.7.    Rengia ir derina sutarčių projektus, pagal poreikį dalyvauja derybose jas sudarant ir pasirašant, vertina kitų VLK padalinių parengtų sutarčių teisėtumą;
4.8.    Rengia VLK vykdomų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų dokumentus;
4.9.    Atlieka viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas, vykdant mažos vertės viešuosius pirkimus, kai tokiems pirkimams vykdyti nėra sudaroma viešųjų pirkimų komisija;
4.10.    Kuruoja nuolat veikiančių viešųjų pirkimų komisijų (įskaitant pirkimo organizatorių) vykdomų pirkimų organizavimą ir vykdymą;
4.11.    Konsultuoja VLK padalinius teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, taikymo ir kitais, su viešaisiais pirkimais susijusiais teisiniais klausimais;
4.12.    Nagrinėja viešuosiuose pirkimuose gautas pretenzijas, skundus, ieškinius ir kitus procesinius dokumentus pateiktus teismams ir ikiteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijoms, rengia atsakymų į juos projektus, vertina kitų VLK struktūrinių padalinių ir pavaldžių įstaigų parengtus atsakymų projektus;
4.13.    Rengia ir vertina kitų VLK padalinių parengtus skundus, ieškinius, pretenzijas, atsiliepimus į skundus, ieškinius ar pretenzijas ir kitus procesinius dokumentus teismams ir ikiteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijoms, pagal kompetenciją atstovauja VLK teismuose ir ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose;
4.14.    Rengia teisės aktų, raštų ir kitų dokumentų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;
4.15.    Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su viešaisiais pirkimais ir rengia atsakymų projektus;
4.16.    VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
4.17.    Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
4.18.    Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK, Skyriaus vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus;
4.19.    Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.